Ochrona powietrza atmosferycznego

 

Zasady ochrony powietrza atmosferycznego oraz warunki wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza określa ustawa z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Instrumentami zarządzania jakością powietrza atmosferycznego są, między innymi, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w których organ ochrony środowiska określa ilości i rodzaje substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia oraz Program ochrony powietrza.

Na stan jakości powietrza w Krakowie mają wpływ warunki klimatyczne, wynikające z niekorzystnego położenia Krakowa w inwersyjnej dolinie ze słabym przewietrzaniem i dużą wilgotnością, oraz emisje komunalne, komunikacyjne i przemysłowe. Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza jest jednym z priorytetów władz Miasta Krakowa. Dążąc do zapewnienia mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku, na wielu szczeblach zarządzania podejmowanych jest szereg działań, zmierzających do jego poprawy.

Z uwagi na występujące przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu, w 2005 roku został opracowany przez Wojewodę Małopolskiego Program ochrony powietrza dla miasta Krakowa. Program ten był aktualizowany w roku 2009, 2013 i 2017. Obecnie obowiązuje program przyjęty Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

W stosunku do gmin, w tym także do Gminy Miejskiej Kraków, nałożone zostały w ww. dokumencie obowiązki podejmowania działań naprawczych. Realizowane przez Miasto działania Miasta prowadzone są zgodnie z polityką przyjęta w ww. programie.

Ocena jakości powietrza i obserwacja zachodzących w nim zmian prowadzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringu. Wyniki pomiarów ze stacji zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ http://www.krakow.pios.gov.pl/ Na stronie tej dostępne są także do pobrania aplikacje o stanie powietrza.

Informacje o stanie powietrza umieszczane są także na wyświetlaczach zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. na podstawie danych otrzymywanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Informacje takie są również wyświetlane na paskach informacyjnych monitorów znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej.

Informacje o prognozach stężeń i przekroczeń dostępne są na stronie uruchomionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/. Na stronie tej dostępne są także do pobrania aplikacje o prognozach stanu powietrza.

Na terenie Miasta działa Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa (Zarządzenie nr 664/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r.). Do zadań zespołu należy m.in. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne Miasta Krakowa, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami kryzysowymi, w tym informacji o prawdopodobieństwie przekroczenia określonych poziomów stężeń.