Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/ 2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników, rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.