Dokument archiwalny

Dowóz i dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół w roku szkolnym 2007/2008


1. Podstawa prawna art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Komu przysługuje dowóz lub dofinansowanie dojazdu do szkoły:

a) Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:
3 km - w przypadku dzieci sześcioletnich i uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej;

b) Od 30 lipca 2007 r. obowiązują zmiany w art. 17 dotyczące kryteriów przyznania dowozu.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci są kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Gmina zapewnia również transport dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami mają również prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. Sposób załatwienia sprawy:

a) W przypadku gdy odległość szkoły rejonowej od miejsca zamieszkania dziecka przekracza odległości wymienione w punkcie 2a rodzice dziecka występują do Wydziału Edukacji z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły, załączając do podania kserokopię biletu miesięcznego. Zwrot kosztów odbywa się na zasadzie refundacji kosztów zakupu biletu MPK.

b) W przypadku dzieci niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym rodzice składają do Wydziału Edukacji dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie wydane przez Wydział Edukacji do konkretnej placówki. Dowóz niepełnosprawnych dzieci jest realizowany przez zewnętrzną firmę transportową.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do końca lipca.

W zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych Wydział Edukacji UMK w roku szkolnym 2007/2008 zapewnił dowóz do placówek dla: 25 uczniów oddziałów zerowych samodzielnych przedszkoli, 20 uczniów samodzielnych szkół podstawowych, 10 uczniów uczęszczających do zespołów szkół ogólnokształcących, 70 uczniów zespołów szkół ogólnokształcących integracyjnych, 243 uczniów zespołów szkół specjalnych, 165 uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dla uczniów, których odległość miejsca zamieszkania od szkoły przekracza odpowiednio 3 lub 4 km (pkt. 2 a) przyznaje się refundację kosztu zakupu ulgowego biletu miesięcznego MPK na jedną linię. Zorganizowany został również transport dla innych uczniów, którzy nie korzystają z refundacji:

1. Szkoła Podstawowa nr 27
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 107 Soboniowice- Przystanek Barycz – Kosocice 2 – Kosocice Kościół – Kosocice 1 – ul. Podedworze, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 44

2. Szkoła Podstawowa nr 74
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 146 Przylasek Rusiecki – Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 74, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 18

3. Szkoła Podstawowa nr 80
trasa przewozu: według kursu na trasie os. Pleszów – Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 9

4. Gimnazjum nr 22
trasa przewozu: autobus linii 162 – jeden kurs z Podgórek Tynieckich do Rynku Dębnickiego, kursy: 1 kurs ranny, planowana liczba przewożonych uczniów: wydłużenie linii MPK (13 uczniów)

5. Gimnazjum nr 51
trasa przewozu: autobus linii 158 – przejazd z pętli Płaszów na przystanek przy ul. Grochowej , kursy: 1 kurs ranny, planowana liczba przewożonych uczniów: wydłużenie linii MPK (70 uczniów)

6. Gimnazjum nr 77
trasa przewozu: Chałupki – Pleszów – Branice – Przylasek Rusiecki– Kościelniki – ul. Sawy Calińskiego 12, kursy: ranny i popołudniowy, planowana liczba przewożonych uczniów: 28