Władze Miasta

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio, są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy miejskiej Kraków są: Rada Miasta Krakowa (władza uchwałodawcza i kontrolna) i Prezydent Miasta Krakowa (władza wykonawcza).

 

Rada Miasta Krakowalaska Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

sala obrad"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

Ustawowo Radzie Miasta przynależy władza stanowiąca i kontrolna. W ściśle wyznaczonych granicach prawa, podczas sesji Rada podejmując uchwały decyduje o najważniejszych sprawach dla sprawnego funkcjonowania miasta. Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

 

 

 

 
Prezydent Miasta Krakowa

Prezydent"Obejmując urząd Prezydenta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta".

W dn. 4 listopada 2018 roku prof. Jacek Majchrowski po raz piąty został wybrany na Prezydenta Miasta Krakowa.

19 listopada 2002 roku Jacek Majchrowski został uroczyście zaprzysiężony jako pierwszy w historii wybrany bezpośrednio przez mieszkańców Prezydent Miasta Krakowa. Prezydent jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miasta Krakowa i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań Prezydentowi pomagają wybrani przez niego zastępcy i pełnomocnicy. Prezydent Miasta zarządzeniami określa dziedziny nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków sprawowanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta i Dyrektora Magistratu.

 

 


Dzielnice Miasta

Dzielnice
W 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Krakowie 18 Dzielnic, których nazwy stanowią numery rzymskie od I do XVIII. Do zadań Dzielnic należy przede wszystkim opiniowanie i wnioskowanie w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej oraz określanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań. Organami Dzielnicy są Rada Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy, których pracami kieruje Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy. Liczba radnych w Dzielnicach to 21 za wyjątkiem Dzielnicy IX w której jest 15 członków.