Dokument archiwalny

Wojciech Hausner

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 3 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę V Krowodrza, Dzielnicę VI Bronowice i Dzielnicę VII Zwierzyniec. Otrzymał 1568 głosów.
Ur. 1957 w Krakowie, czworo dzieci; nauczyciel i historyk; wyróżniony Medalem im. W.Marcinkowskiego przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i innym Uzależnieniom oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej; nauczyciel w szkole podstawowej nr 153 i nr 50, a  obecnie kierownik Działu Imprez, Sportu i Rekreacji w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”; członek Rady Szkoły Podstawowej nr 50; 1992-1995 przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, obecnie redaktor „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”;członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, pomysłodawca i redaktor „Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich”; 1994-1997 członek Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa spoza Rady; 1997-2001 poseł na Sejm RP III kadencji; 2002-2006 członek Rady i Zarządu Dzielnicy VI „Bronowice”;1999-2002 członek Rady Służby Cywilnej; 1991-2004 w ZChN, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej (1998-1999), członek Zarządu Głównego (1999-2003), prezes Regionu Małopolskiego (2000-2002); od 2005 członek PiS;


Podczas kadencji...
- Zespół Komisji Rodziny ds. opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
- Komisja Konkursowa w celu dokonania wyboru laureatów nagrody edukacyjnej Miasta Krakowa spośród wyróżniających się nauczycieli, pedagogów i uczniów szkół krakowskich oraz wyboru kandydatów do stypendium edukacyjnego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.
- Komisja do spraw ofert z wyłączeniem ofert z zakresu kultury fizycznej oraz pomocy społecznej, złożonych do otwartego konkursu ofert na rok 2007.

Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i programowej Muzeum Ruchu Harcerskiego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa - 205/2009.
Pracuje w Komisjach RMK:


oraz :

- od 24 stycznia 2007r. - uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".


Dyżury

adres e-mail: hausnerw@interia.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa