Dokument archiwalny

Jerzy Fedorowicz

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 3389 głosów.


Podczas kadencji...
wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty - uchwała nr XLIV/551/08 RMK.

Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania koncepcji merytorycznej i programowej Muzeum Ruchu Harcerskiego - Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa - 205/2009.

Członek Komisji ds. Stypendiów Sportowych m. Krakowa - Zarządzenie nr 2366/2008 PMK.

Członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie - Zarządzenie nr 777/2009 PMK.
Pracuje w Komisjach RMK:

oraz:

- od 31 stycznia 2007 roku - jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa wchodzącym w skład Komisji ds. Pracowni Twórczych, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w sklad Rady Programowej Obchodów 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

- od 28 lutego 2007 roku - jest Wiceprzewodniczącym Komisji Stypendialnej powołanej na lata 2007 - 2008, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

- od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala  Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

- od 6 marca 2007 roku - uczestniczy w pracach Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej własności oraz wniosków o przyznanie dotacji na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

- od 9 marca 2007 roku - wchodzi w skład Bractwa Filantropii, Bractwa opiniującego kandydatury do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2006".

- od 25 kwietnia 2007 roku - Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury

adres e-mail: Jerzy.Fedorowicz@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa