Dokument archiwalny

Dowóz i dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007


1. Podstawa prawna art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Komu przysługuje dowóz lub dofinansowanie dojazdu do szkoły:

a) Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:
3 km - w przypadku dzieci sześcioletnich i uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów,
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej;

b) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, którzy objęci są kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

3. Sposób załatwienia sprawy:

a) W przypadku gdy odległość szkoły rejonowej od miejsca zamieszkania dziecka przekracza odległości wymienione w punkcie 2a rodzice dziecka występują do Wydziału Edukacji z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły, załączając do podania kserokopię biletu miesięcznego. Zwrot kosztów odbywa się na zasadzie refundacji kosztów zakupu biletu MPK.


b) W przypadku dzieci niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym rodzice składają do Wydziału Edukacji dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie wydane przez Wydział Edukacji do konkretnej placówki. Dowóz niepełnosprawnych dzieci jest realizowany przez zewnętrzną firmę transportową.Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, dokumenty oraz wnioski powinny zostać złożone do końca lipca.


W zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych Wydział Edukacji UMK w roku szkolnym 2006/2007 zapewnił dowóz do placówek dla: 28 uczniów oddziałów zerowych samodzielnych przedszkoli, 24 uczniów szkół podstawowych, 4 uczniów gimnazjów; 9 uczniów uczęszczających do zespołów szkół ogólnokształcących, 55 uczniów zespołów szkół ogólnokształcących integracyjnych, 225 uczniów zespołów szkół specjalnych, 171 uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Dla 6 uczniów, których odległość miejsca zamieszkania od szkoły przekracza odpowiednio 3 lub 4 km (pkt. 2 a) przyznano refundację kosztu zakupu ulgowego biletu miesięcznego MPK na jedną linię. Zorganizowany został również transport dla innych uczniów, którzy nie korzystają z refundacji:1. Szkoła Podstawowa nr 27
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 107 Soboniowice- Przystanek Barycz – Kosocice 2 – Kosocice Kościół – Kosocice 1 – ul. Podedworze,
kursy: ranny i popołudniowy
planowana liczba przewożonych uczniów: 44

2. Szkoła Podstawowa nr 74
trasa przewozu: Pętla autobusowa linii 146 Przylasek Rusiecki – Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 74
kursy: ranny i popołudniowy
planowana liczba przewożonych uczniów: 18

3. Szkoła Podstawowa nr 80
trasa przewozu: według kursu na trasie os. Pleszów – Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8
kursy: ranny i popołudniowy
planowana liczba przewożonych uczniów: 9

4. Gimnazjum nr 22
trasa przewozu: autobus linii 162 – jeden kurs z Pogórek Tynieckich do Rynku Dębnickiego
kursy: 1 kurs ranny
planowana liczba przewożonych uczniów: wydłużenie linii MPK (13 uczniów)

5. Gimnazjum nr 51
trasa przewozu: autobus linii 158 – przejazd z pętli Płaszów na przystanek przy ul. Grochowej
kursy: 1 kurs ranny
planowana liczba przewożonych uczniów: wydłużenie linii MPK (70 uczniów)

6. Gimnazjum nr 77
trasa przewozu: Chałupki – Pleszów – Branice – Przylasek Rusiecki– Kościelniki – ul. Sawy Calińskiego 12
kursy: ranny i popołudniowy
planowana liczba przewożonych uczniów: 28