Dokument archiwalny

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009
zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 2318/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2008 r. wpłynęło 131 ofert.

Wykaz wszystkich ofert złożonych do konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 2318/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2008 r.

Oceny ofert dokonała komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2009 r.

Przy wyborze zadań do realizacji z udziałem środków z budżetu Gminy Miejskiej Kraków komisja konkursowa kierowała się wytycznymi określonymi:

  1. w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  2. w ogłoszeniu konkursowym - załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2318/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (ogłoszenie konkursowe),
  3. w § 4 i § 5 zarządzenia Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowań konkursowych przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w ramach otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, dotyczących zadań realizowanych w roku 2009.

Decyzję o udzieleniu dotacji (wyborze ofert i podziale środków na realizację zadań wybranych w otwartym konkursie ofert) podjął Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 504/2009 z dnia 13 marca 2009 r.

Wykaz zadań, na które udzielone zostały dotacje.

Wszyscy wnioskodawcy w terminie do 30 dni od daty ww. zarządzenia otrzymają na piśmie informację o sposobie rozpatrzenia ich oferty.

Od zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie. Ewentualna korespondencja w sprawach dotyczących „odwołań" od sposobu rozstrzygnięcia konkursu zostanie włączona do akt bez odpowiedzi do nadawcy.

 

Sposób przekazania i rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania w roku 2009 wyłonionego w konkursie przedstawiony został w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 2318/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2008 r.Zobacz więcej:

Wzory dokumentów związanych z umową dotyczącą realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2009.