Mecenas Kultury Krakowa


Pragnąc wspierać i rozwijać współpracę pomiędzy środowiskami pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa, Rada Miasta Krakowa ustanowiła doroczną nagrodę  MECENAS KULTURY KRAKOWA przyznawaną za działania na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego miasta, realizowanych w Krakowie oraz za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

Nagrody przyznawane są (polskim i zagranicznym) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym statutowej działalności z zakresu kultury i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem niematerialnym oraz osobom fizycznym.

Nagrody przyznawane są za rok ubiegły w 3 kategoriach:

1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury,

2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,

3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.

 

Laureaci otrzymują statuetkę Mecenas Kultury Krakowa oraz znaczek i dyplom podczas uroczystości przyznawania Nagród Miasta Krakowa.

 

Nagrodę ,,Mecenasa Kultury Krakowa” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa. 

Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” powołanej przez siebie w drodze zarządzenia Komisji - Bractwu Mecenatu Kultury, zwanej dalej „Bractwem”.

W skład Bractwa wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, pełniący funkcję Przewodniczącego,

2) wskazany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zastępca lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa,

3) dyrektor wydziału właściwego ds. kultury,

4) do 3 przedstawicieli środowisk twórczych,

5) do 3 przedstawicieli środowisk samorządu gospodarczego,

6) Miejski Konserwator Zabytków.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa roku 2019


UWAGA:

W związku ze zmianą zasad konkursu, zgodnie z § 12 ww. uchwały Nr XIV/254/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”, wnioski złożone na rok 2019 na podstawie uchwały Nr LXVIII/672/96 RMK z dnia 30 grudnia 1996 roku (z późn. zm.) w kategorii „Donator” i „Sponsor” rozpatrywane są w kategorii „za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury”, wnioski złożone w kategorii „za działania na rzecz ochrony zabytków” w kategorii „za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”, wnioski złożone w kategorii „Patron Medialny” w kategorii „za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”.

 

 

 


Zobacz także:
Laureaci konkursu Mecenas Kultury Krakowa