Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Prezydenta Miasta Krakowa zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

 

Od 1 stycznia 2019 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz prowadzi ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń.

 

Procedura wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych), GK-6 dostępna jest w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa – procedura GK-06.

2) Wydziale Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków, pok. 224.

 

Wnioski o wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa,

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków, pok. 224, numer telefonu 12 616 85 98.

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Prezydenta Miasta Krakowa zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

WAŻNE - SPRAWOZDAWCZOŚĆ