Sesja VIII kadencja RMK numer XV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (8 Maj 2019)


Posiedzenie nr 1  (8 Maj 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Brązowego Medalu "CRACOVIAE MERENTI" dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 340


5. Przyznanie Srebrnego Medalu "CRACOVIAE MERENTI" Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 341


6. Nadanie Panu Profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 362


7. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 288


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 289


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (?) położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 292


11. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 311


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 312


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 313


14. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 314


15. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 309


16. Zamiar likwidacji Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Półkole 11, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. "Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju" z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 315


17. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2201/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 316


18. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2216/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 317


19. Zmiany uchwały nr LXXXIX/2219/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 318


20. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2199/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 319


21. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2212/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 320


22. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2222/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 321


23. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2214/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 322


24. Zamiar likwidacji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Krakowie, ul. Wacława Popławskiego 17, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. ?Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju? z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 333


25. Określenie kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 351


26. Nazwy ulic i skwerów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 332


27. Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 339


28. Zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 350


29. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie elektrycznych hulajnóg / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 234


30. Rezolucja w sprawie rozpoczęcia prac nad uregulowaniem statusu hulajnóg elektrycznych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 357-R


31. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie renowacji i zabezpieczenia bloków z wielkiej płyty / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 306


32. Nadanie nazwy ulicy Dawida Altera Kurzmanna / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 329


33. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących oświetlenia pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 301


34. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących tablic informacyjnych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i pozwoleń na budowę / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 302


35. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 354


36. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 353


37. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej przyznania uprawnień do ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej w Krakowie dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 356


38. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 363


39. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 364


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 20/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Na Stoku 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 307


41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3860/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 323


42. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 334


43. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4179/315661 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 335


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 344


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej Nr 90 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 345


46. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5537/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 346


47. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4254/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 347


48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3900/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 348


49. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 256/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek główny specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Imbramowskiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 349


50. Przyjęcie "Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 330


51. Zaopiniowanie wniosków o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie; XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XVIII Nowa Huta; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, XI Podgórze Duchackie, XVII Wzgórza Krzesławickie, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 331


52. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowe Miasto" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 294


53. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wiedeńska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 324


54. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Os. Widok" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 325


55. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 326


56. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morelowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 327


57. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wola Justowska - Hamernia" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 328


58. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 342


59. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II - części A, B, C" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 343


60. Rezolucja w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej krakowskich szpitali miejskich, działających na prawach szpitali powiatowych / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 369-R


61. Rezolucja do Marszałka Województwa Małopolskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 367-R


62. Rezolucja w sprawie wszczęcia kontroli w Wojewódzkim Inspektoriacie Ochrony Środowiska w Krakowie / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 368-R


63. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 370


64. Oświadczenia, komunikaty.


65. Zamknięcie sesji.