Sesja VIII kadencja RMK numer XIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (10 Kwiecień 2019)


Posiedzenie nr 1  (10 Kwiecień 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 275


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 210


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 228


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 229


8. Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 230


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 244


10. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 227


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 250


12. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 265


13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 281


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 266


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łowińskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 267


16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kombinat" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 268


17. Zmiana uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 270


18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej

Na XII sesji RMK /27.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem zaopiniowania

/ projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 19119. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji "Kraków bez plastiku" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 248


20. Zakup kamer do monitoringu przestrzeni publicznej przed placówkami oświatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 282


21. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 273


22. Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 274


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 286


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 277


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 278


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 279


27. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 280


28. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 285


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 251


30. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz "Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci" w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 252


31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 256


32. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 257


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 261


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 262


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Bohaterów Września 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 272


36. Rezolucja w sprawie: wyrażenia poparcia dla protestu pracowników krakowskiego wymiaru sprawiedliwości oraz poparcia krakowskiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 253-R


37. Rezolucja w sprawie poparcia starań Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o odzyskanie skrzydła szpitala na potrzeby tej placówki / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 276-R


38. Zakaz umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 283


39. Oświadczenia, komunikaty.


40. Zamknięcie sesji.