Sesja VIII kadencja RMK numer XI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (13 Marzec 2019)


Posiedzenie nr 1  (13 Marzec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 135


5. Zmiana siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 142


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 166


7. Wyrażenie zgody Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą ul. Studencka 19, 31-116 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 164


8. Wyrażenie zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 165


9. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 41 w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 168


10. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 169


11. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy placu Szczepańskim 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 192


12. Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Dwór Kościuszko" przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 193


13. Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Dwór Kościuszko" przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 194


14. Przyjęcie "Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 211


15. Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/562/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 196


16. Udzielenie dotacji dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 212


17. Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2556/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 174


18. Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2555/18 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 208


19. Nazwy ulic / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 159


20. Udzielenie dotacji celowej Gminie Miejskiej Gdańsk na dofinansowanie organizacji obchodów 30-lecia wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. przez Europejskie Centrum Solidarności / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 162


21. Powołanie "Nagrody Gdańskiej" ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza, dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści

Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radną Ninę Gabryś Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzupełnienia treści i doprecyzowania uchwały

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 16322. Wybór delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 172


23. Skład Komisji Nagród Miasta Kraków / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 202


24. Działania zmierzające do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków

Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem dokonania zmian w projekcie uchwały wynikających: z pisemnej opinii Prezydenta oraz ze stanowiska przedstawiciela Prezydenta przedstawionego w dyskusji nad projektem uchwały

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 17525. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 134


26. Przyznanie dotacji na sfinansowanie zadania pn. "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPiOZ" w 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 216


27. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 224


28. Powołanie Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 213


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. opracowania programu rozwoju na terenie miasta Krakowa ogrodów społecznych / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 215


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 220


31. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 758, 853 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 801, 851, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 221


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 222


33. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 223


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 170


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 173


36. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Hutniczym 5, oznaczonej jako działka nr 27 obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 217


37. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 218


38. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 648/3969 części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 219


39. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 197


40. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - Zachód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 198


41. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 203


42. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 204


43. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry Szkoła" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 199


44. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 200


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 201


46. Zmiana w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 242


47. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego/ Druk nr 239


48. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Promocji i Turystyki/ Druk nr 209


49. Oświadczenia, komunikaty.


50. Zamknięcie sesji.