Sesja VIII kadencja RMK numer IV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (9 Styczeń 2019)


Posiedzenie nr 1  (9 Styczeń 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 92


5. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 99


6. Zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 9


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 51% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 14


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 94 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 63% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 15


9. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego 41 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 17


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 18


11. Przyjęcie "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 29


12. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 30


13. Zmiana Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 31


14. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 98


15. Powołanie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 90


16. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie lokalizacji na terenie Krakowa profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 108


17. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 12


18. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 13


19. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 16


20. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 45


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego Nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 89


22. Projekt zmiany Uchwały nr LXIV/1408/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 32


23. Przekształcenie Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 41


24. Przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 93


25. Zmiana uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 67


26. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 100


27. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 102


28. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 103


29. Uchwalenie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 94


30. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 95


31. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 96


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 97


33. Rezolucja w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 48-R


34. Ustalenie kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wszczęcia działań na rzecz stworzenia kampanii informacyjno - społecznej na rzecz budowania świadomości co do możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 109


35. Wybór Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Praworządności/ Druk nr 110


36. Wybór Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej/ Druk nr 111


37. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej/ Druk nr 112


38. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 115


39. Wybór Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/ Druk nr 113


40. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/ Druk nr 114


41. Oświadczenia, komunikaty.


42. Zamknięcie sesji.