Prawo

Mieszkańcy gminy miejskiej Kraków zamieszkali na terytorium Krakowa tworzą wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez Sala obrad RMK - zdjęciewybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy: Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

 

O ustroju gminy stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwalany przez Radę Miasta - Statut Miasta Krakowa.

 

Rada podejmuje uchwały, które (za wyjątkiem przepisów szczególnych) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w trybie jednego czytania. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji aż do głosowania). Podjęte uchwały są kierowane w trybie nadzoru do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zbiór uchwał i rezolucji RMKZbiór uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa wszystkich kadencji.


Sala obrad RMK - zdjęcie

Organem wykonawczym gminy miejskiej Kraków jest Prezydent Miasta. Prezydent reprezentuje gminę na zewnątrz i kieruje jej bieżącymi sprawami. Do jego zadań należy przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowania mieniem komunalnym, wykonanie budżetu. Prezydent podejmuje decyzje w formie zarządzeń, poleceń służbowych i pism okólnych, może także upoważnić swoich Zastępców oraz pracowników Magistratu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2000 Zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa od roku 2003.

 

 

O ustroju gminy stanowi jej statut. Pierwszy Statut Miasta Krakowa odrodzonego samorządu uchwalono w 1991 roku. Przez kolejne kadecje ulegał on zmianom i nowelizacjom, aż do postaci obecnie obowiązującego Statutu.

Statut Miasta Krakowa Statut Miasta Krakowa.

 

 

 

 


 

 

Dzienniki Ustaw i Monitor Polski


 

Dzienniki Ustaw

 

Dzienniki Urzędowe Województwa Małopolskiego

 

Monitor Polski