BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Sekcji Informatyzacjiwskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%


 

1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej przez 3 lata o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność zarządzania personelem,

2) Odpowiedzialność za realizowanie zadania, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, samodzielność,

3) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu,

4) Znajomość ustaw: o informatyzacji podmiotów publicznych, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,

5) Praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników końcowych,

6) Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Server ( 2008R2, 2012R2),

7) Znajomość systemów operacyjnych Windows Win 7, Win 8, Win 10 oraz pakietów biurowych Microsoft Office,

8) Znajomość systemu Linux,

9) Znajomość CMS Drupal,

10) Znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności MS SQL, MySQL i FireBird,

11) Znajomość języka SQL,

12) Znajomość języków programowania (PHP, C++),

13) Znajomość budowy komputera,

14) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN,

15) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wdrażaniu systemów informatycznych,

16) Podstawowa znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Organizowanie zadań wykonywanych przez pracowników Sekcji Informatyzacji.

2) Do zadań Sekcji Informatyzacji należy:

a) koordynowanie wprowadzania systemów informatycznych w MOPS oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;

b) pomoc w korzystaniu z aplikacji informatycznych przez pracowników komórek organizacyjnych MOPS i koordynowanie wykorzystania tych aplikacji;

c) organizowanie dostaw sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania MOPS oraz sporządzanie wniosków dotyczących rozwoju infrastruktury telefonicznej i informatycznej MOPS;

d) zapewnienie konserwacji sprzętu oraz urządzeń, o których mowa w pkt c;

e) zapewnienie ochrony danych gromadzonych z wykorzystaniem technik informatycznych w MOPS przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

f) zapewnienie obsługi technicznej strony WWW oraz poczty elektronicznej MOPS;

g) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji MOPS.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3600,00 złotych do 4600,00 złotych w zależności od posiadanego stażu pracy, dodatek funkcyjny, za wieloletnią pracę oraz inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Kierownik Sekcji Informatyzacji”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 2 sierpnia 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Kierownik Sekcji Informatyzacji”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:
   1 etat

 

Z up. Dyrektora

Z-ca Dyrektora

Jolanta Chrzanowska

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Sekcji Informatyzacji)