BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY,

OS. MŁODOŚCI 8 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

TERAPEUTA / TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

1. Wymagania formalne:

1) Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie.

2) Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres związany w pracy w ośrodku dla osób z doświadczeniami kryzysu psychicznego.

2) Umiejętności artystyczne – szczególnie mile widziane umiejętności manualne (ceramika, plastyka, rękodzieło) lub muzyczne.

3) Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników.

4) Obsługa komputera i urządzeń biurowych.

5) Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami Domu.

6) Zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1) Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

2) Obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

3) Osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy.

4) Umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi.

5) Znajomość zadań i celów środowiskowego domu samopomocy.

6) Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Vita, os. Młodości 8 w Krakowie, w uzgodnieniu z pracodawcą.

3) Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie,

4) Zatrudnienie na czas określony po okresie próbnym, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5) Możliwość zatrudnienia od 01.09.2018 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy;

2) List motywacyjny i CV zawierające nr telefonu kontaktowego;

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy os. Młodości 8 31-908 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko terapeuty / terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie” w terminie do 26.07.2018 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do ŚDS Vita. Oferty mogą być także przesyłane drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sdsvita@gmail.com.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Klauzula informacyjna

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”, os. Młodości 8, 31-908 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: os. Młodości 8, 31-908 Kraków, adres e-mail: iod.sdsvita@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita” w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 5 jest dobrowolne.

 

Dyrektor

Ewa Prochowska 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()