BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor Ochrony Danych – ½ etatu

 

 

Wymagania niezbędne:

- spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- co najmniej 2 –letni staż pracy,

- znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

- wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

c) posiadanie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu RODO

d) praktyka w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,

e) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

f) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

g) dokładność i rzetelność,

h) dobra organizacja pracy,

i) odpowiedzialność.

 

Zadania:

a) informowanie administratora o obowiązkach spoczywających na nim na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;

b) weryfikowanie i dostosowywanie wewnętrznych procedur i regulacji do wymogów wynikających z Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych;

c) przygotowywanie umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora;

e) procesowanie naruszeń lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych;

f) prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu ochrony danych;

g) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

h) współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony danych stosowanych rozwiązań informatycznych;

i) przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych;

j) prowadzenie działań zwiększających świadomość na temat Rozporządzenia, w tym szkolenie pracowników;

k) współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych;

l) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia;

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: ½ etatu,

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 1500 do 1700 brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania,

c) miejsce i godziny pracy: DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1 – godziny pracy do ustalenia /możliwy zadaniowy czas pracy/,

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

d) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/,

e) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-94-00 wew. 203

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24.07.2018r. godz. 10.00 /data wpływu do DPS w Krakowie/ w sekretariacie DPS, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy DPS, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do DPS/.

 

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ochrony danych” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.

3. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich usunięcia.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

 

 

24.07.2018

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór złożyło 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.

W związku z powyższym wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do następnego etapu naboru.

 

 

Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru - Inspektor ochrony danych