BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

NAUCZYCIEL RĘKODZIEŁA 

 

 

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

 • posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z rękodzieła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą

 • niekaralność

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-instruktora

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 • umiejętności organizacyjne

 • punktualność

 • poszukujemy nauczycieli z pasją, aktywizujących dzieci i młodzież, umiejących wymagać, ale również zaszczepiać pasję.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 6/18 tj. 0,33 etat

 • zatrudnienie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia  2019 r.

 • umowa o pracę na podstawie KN

 • miejsce pracy: Centrum Młodzieży

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny

 • kserokopie świadectw pracy

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

 • oświadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458)”

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38  do 20.07.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: NAUCZYCIEL RĘKODZIEŁA

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

 

Dyrektor: Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rękodzieła)