BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
DYREKTOR SOSWpn."Centru Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. księgowo-finansowych


1. Wymagania formalne

spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

a)     Wykształcenie średnie lub wyższe

b)     Staż pracy

- minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości

- minimum 4 lata przy wykształceniu wyższym, w tym min. 2 lata doświadczenia w księgowości2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej i finansowej,

b) znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

c) mile widziane doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,

d) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

e) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

f) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

g) umiejętność sporządzania umów najmu i wystawiania faktur,

h) umiejętność sporządzania dowodów księgowych,

i) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
3. Zakres obowiązków

1) dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych

2) nadzór nad terminowością spłat należności i odsetek

3) przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych

4) sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej

5) dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych

6) rozliczanie wpływów z tytułu najmu

7) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

8) wykonywanie zadań z obszaru księgowości zleconych przez Głównego księgowego
4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1

c) miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 Kraków

d) godziny pracy 7:00 – 13:005. Wymagane dokumenty:

a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (zob. lit.i)) – bez zdjęcia,

b) list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

f) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g)kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

h) kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a) /art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalista ds. finansowo-księgowych” w godzinach od 8 do 14 lub przesłać pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 31-455 Kraków lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@centrum-autyzmu.pl w terminie do 10  lipca 2018 roku do godziny 10.00.

 

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowo-finansowych osoby spełniające wymagania osoby zostaną powiadomione telefonicznie. 
7. Ilość etatów
3/4 etatu
DyrektorAneta Garncarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ()