BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista do spraw płac


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz

b) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4-letni staż pracy w tym na podobnym stanowisku 2 lata, lub

c) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5- letni staż pracy w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

 2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

b) znajomość obsługi programów: System Informacji Oświatowej, Płatnik, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

c) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

d) biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office),

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) umiejętność obsługi poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

g) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

 
3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO,

b) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

c) sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi do wypłaty oraz ZFŚŚ,

d) sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

e) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (m.in..ZSZO, SIO, GUS),

f) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

g) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS i ich korekty,

h) sporządzanie PIT-ów zgodnie z przepisami,

i) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

j) drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,

k) wystawianie faktur za należności, księgowanie, naliczanie odsetek od należności,

l) uzgadnianie rejestrów Vat zakupu i sprzedaży, praca w systemie SOVAT,

m) współpraca z główną księgową,

n) zastępstwo w razie nieobecności głównej księgowej,

o) wykonywanie doraźnych zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godz. tygodniowo),

b) stanowisko :specjalista do spraw płac w ZSEl Nr 2,

c) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

d) rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na cza nieokreślony.

e) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014r.- Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z póz. zm. ) oraz „Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie”,

f) Rozpoczęcie zatrudnienia : od 1 sierpnia 2018 r.

 
5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokument potwierdzający tożsamość,

d) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, umiejętności do zajmowania stanowiska (szczególnie dotyczące ZSZO, SIO, )

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i wymagany staż pracy,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( dotyczy tylko osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych,

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 802)”.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw płac w ZSEl Nr 2” w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2

w Krakowie, osiedle Szkolne 26, 31-977 Kraków.

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 14 00 do dnia 2 lipca 2018r. do godz. 1000 .

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, złożą dokumenty po terminie i w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uprzejmie informujemy, że o terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 7. Ilość etatów
1 etat ( 40 godz. tygodniowo)Dyrektor

mgr Dorota Krawczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 ()