Wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów następuje w wypadku:

 

1. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z dziennym opiekunem;

2. wykreślenia podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna z wykazu na skutek nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym przez organ nadzorczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) terminie nieprawidłowości w pracy dziennego opiekuna.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-97-97.