Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennym opiekunem jest posiadająca odpowiednie kwalifikacje osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek lub zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności :

 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

 

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem dziennego opiekuna z wykazu odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

 

 

Aktualny wykaz dziennych opiekunów

 

Wpis do wykazu dziennych opiekunów

 

Wprowadzanie zmian w wykazie dziennych opiekunów

 

Wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-06-15
Data publikacji:
2018-07-18
Data aktualizacji:
2018-07-18