Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych

ZARZĄDZENIE nr 1885/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.07.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych”


 Zarządzenie Nr 1459/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej

  1.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych
  2. zał. nr 1 - Formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu
  3. zał. nr 2 - formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu
  4. zał. nr 3 - karta oceny formalnej oferty
  5. zał. nr 4 - karta oceny merytorycznej oferty
  6. zał. nr 5 - Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej
  7. zał. nr 6 - oświadczenie - zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej