BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO. KD-5.1110.17.2018

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracyjno-obsługowych w MCOO w Krakowie. Ilość etatów 1 do 4

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ekonomii lub administracji,

3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,

4) doświadczenie w realizacji/koordynacji projektów w ramach EFS.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,

2) wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,

3) umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi,

4) umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014.

5) gotowość do poszerzania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,

6) dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,

7) samodzielność i zaangażowanie,

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnychtestów teoretycznych i praktycznych .

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 4x 1 etat,

2) wynagrodzenie zasadnicze 2800-3200 + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna na czas trwania projektu,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowanie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,

2. przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. m.in. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu oraz bazy monitorowania uczestników projektu,

3. zbieranie i uaktualnianie harmonogramów zajęć poszczególnych form wsparcia, przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu, w tym zebranie protokołów rekrutacji oraz deklaracji i oświadczeń uczestników projektu,

4. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro zgodnie z Regulaminem w MCOO w Krakowie (zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

5. dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie dofinansowanie,

6. prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

7. zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,

8. realizacja zapisów umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Gminą Miejską Kraków.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: starszy referent ds. administracyjno-obsługowych do Działu Projektów Zewnętrznych w MCOO w Krakowie należy składać osobiście

w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Krakóww terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku (liczy się data wpływu do Centrum).

 

9. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie      n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

11. Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres e- mailowy.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ( adm- obsł w projekcie)