BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

Nazwa projektu: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2014

 

Wartość: 2 896 418 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 461 955, 30 PLN

 

Cel główny projektu: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3 poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom

 

Cele szczegółowe projektu:

- zapewnienie miejsc w żłobkach dzieciom osób powracających na rynek pacy po przerwie związanej z urodzeniem i i/lub opieką nad dzieckiem

- zapewnienie opieki pozarodzinnej w formie dziennego opiekuna dla dzieci osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem

- wzrost zainteresowania usługami opiekuna dziennego jako alternatywną formą opieki na dzieckiem do lat 3

 

Opis projektu:

Projekt unijny pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu co najmniej 260 rodziców będzie mogło podjąć pracę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które pomogą im znaleźć zatrudnienie. W ramach projektu zostanie utworzonych 5 nowych grup

w 4 istniejących żłobkach gminnych:

• Żłobek nr 12 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 23 – przyjmie 15 dzieci, utworzy grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku,

• Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30 – przyjmie 25 dzieci, utworzy grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku,

• Żłobek nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 – przyjmie 60 dzieci, utworzy 2 grupy dla dzieci w wieku od roku do 2 lat,

• Żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7 – przyjmie 15 dzieci, utworzy grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do roku.

 

Pomieszczenia, w których będą prowadzone nowe grupy zostały zaadaptowane, wyremontowane i wyposażone w ramach Programu MALUCH.

Dodatkowym elementem tego projektu jest wprowadzenie usługi dziennego opiekuna. Dotychczasowe doświadczenia Krakowa w naborze dziennych opiekunów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Znikoma liczba chętnych zrezygnowała z uczestnictwa w obligatoryjnych szkoleniach ze względu na zbyt wysoką cenę tych szkoleń. Spośród 16 osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna tylko 3 osoby posiadały wymagane kwalifikacje. W związku z powyższym podjęto decyzję, że szkolenia dla opiekunów zostaną sfinansowane w ramach projektu, a ponadto zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna, której zadaniem będzie dotarcie do szerszego grona odbiorców, tak, aby zachęcić mieszkańców zarówno do pracy w charakterze dziennego opiekuna, jak również rodziców do korzystania z tej alternatywnej formy opieki nad dziećmi. Instytucja dziennego opiekuna, jak również systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych daje szansę na zmniejszenie problemu niedostatecznej oferty Krakowa w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Korzyści płynące z realizacji projektu:

Podstawowym problemem mieszkańców Krakowa są trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, wynikające z ograniczonej oferty niewygórowanej finansowo opieki dla ich dzieci (placówki publiczne i niepubliczne z gminnym dofinansowaniem). Dysproporcje w zakresie podaży i popytu w tej sferze stają na drodze do podjęcia lub powrotu do pracy rodzica, zazwyczaj matki, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem. Systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych oraz instytucja dziennego opiekuna daje szansę na zminimalizowanie problemu niedostatecznej liczby miejsc oferty Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

 

Do projektu zapraszamy zarówno Panie jak i Panów!

 

Osoby do Kontaktu:

Beata Czarnota – Kierownik Projektu

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

tel. 616 -9489, e-mail: czarnotabe@um.krakow.pl

 

Aneta Dziekan – Specjalista ds. organizacyjnych

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

tel. 616-9489, e-mail: dziekaan@um.krakow.pl

 

Beata Paliś – Specjalista ds. finansowych

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa

tel. 12 616-1294, e-mail: palisbe@um.krakow.pl