BIP MJO - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
DYREKTOR MIĘDZYSZKOLNEGO LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KRAKOWIAK"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY - 1/2 ETATU


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

Oraz

- doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata,

- biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus.
2. Wymagania dodatkowe

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

- umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń VAT)

- prowadzenie gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiza,

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej,

- opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo),

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak” ,

- miejsce pracy: Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”, ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków,

- zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

4) oświadczenie o niekaralności (zaświadczenie o niekaralności wymagane będzie od osoby której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

5) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”, ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 lub przesłać pocztą do dnia 30 lipca 2018 r., koperta winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MLZPiT „Krakowiak” w Krakowie”

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP MLZPiT „Krakowiak”.
7. Ilość etatów
1/2 etatu.
Dyrektor MLZPiT "Krakowiak"

Aldona Skoczek

 

 

Wyniki wyboru na stanowisko Główny księgowy

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” ()