BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
DYREKTOR Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
sprzątająca

 

 

1. Wymagania formalne:

• minimum wykształcenie zawodowe

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

 

2. Wymagania Dodatkowe:

• pracowitość, sumienność, dokładność

• komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

 

3. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy cały etat (godziny pracy 7.30 - 15.30)

• zatrudnienie na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3

• miejsce pracy: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3; 31-450 Kraków, ul. Ułanów 21 a

• rozpoczęcie zatrudnienia : 01 sierpnia 2018 roku

 

4. Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę

• CV

• świadectwo ukończenia szkoły

• oświadczenie o niekaralności

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do 13.07.2018 r. na adres:

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3; 31-450 Kraków, ul. Ułanów 21 a

 

Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Dyrektor Marta Rybarczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 - sprzątająca