BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W Miejskim Ośrosku Pomocy Społcznej w Krakowie, ul.Józefińska 14
Zastępca Kierownika Zespołu ds.Rodzinnej Pieczy Zastępczej-1 etat
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

3) Co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość problematyki z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, znajomość problematyki samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną; uregulowanej w poniższych aktach prawnych:

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 450),

c) Kodeks Postępowania Administracyjnego,

d) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95),

e) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2017 poz. 2077).

2) Znajomość programów komputerowych Windows, Office.

3) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem personelem.

4) Komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe.

 
3. Zakres obowiązków:

1) Organizacja pracy kancelarii i nadzór nad realizacją czynności kancelaryjnych.

2) Koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników.

3) Opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania Zespołu; nadzór nad prawidłowością ewidencjonowania danych w systemach informatycznych.

4) Koordynacja działań dotyczących spraw pracowniczych, opracowywanie materiałów analitycznych w tym zakresie (szkolenia, rozliczanie biletów, ryczałtów, zadaniowy czas pracy).

5) Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sporządzanie wniosków do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie zadań Zespołu.

6) Nadzór nad zlecaniem i realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny realizowanych przez podmioty niepubliczne.

7) Nadzór i koordynacja realizacji wydatków dotyczących zadań z zakresu działania Zespołu, udział w opracowaniu planu finansowego Zespołu.

8) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji przez podległych pracowników.

9) Nadzór nad majątkiem przekazanym do używania w Zespole, w tym w zakresie inwentaryzacji (z uwzględnieniem zasobów bibliotecznych), napraw, realizowanych w tym zakresie usług.

10) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacja działań pracowników Zespołu w tym zakresie.

11) Bieżące zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Dyrektora MOPS.

12) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom i rodzinom objętym pomocą społeczną.

13) Przedstawianie kierownikowi zespołu wniosków i ocen w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania podległych pracowników, dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.

14) Inicjowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole.

15) Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy.

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zespołu, w ramach zajmowanego stanowiska.

17) Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego kierownika zespołu.

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 3500,00 złotych do 4100,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 20 czerwca 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 

Dyrektor

Witold Kramarz
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej)