BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

MCOO – KD.1110.16.2018

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji zamówień publicznych w MCOO w Krakowie w ilości 1 etat.

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe,

3) minimum półroczny staż pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) biegła znajomość krajowych i unijnych uregulowań prawnych w zakresie zamówień publicznych,

2) dokładność i zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

3) sumienność , terminowość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3.Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawcze.

3) płaca zasadnicza w wysokości od 3300,00 do 3600,00 + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ( w tym opracowywanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej MCOO w Krakowie, sporządzanie i publikacja/przesyłanie ogłoszeń),

2) udział w pracach Komisji Przetargowych,

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów zamówień publicznych,

4) comiesięczne sporządzanie zestawień środków zaangażowanych na podstawie umów zawartych po przeprowadzonych przez dział zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe- świadectwa pracy,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)

16 czerwca 2018 roku.(liczy się data wpływu do Centrum)

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Lista Kandydatów

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds zamówień publicznych)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-25 07:20:10
BOGUMIŁA WĘGLARZ
 Edycja
2018-06-05 13:17:31
BOGUMIŁA WĘGLARZ
 Publikacja