BIP MJO - Zespół Szkół Łączności

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – tabela: Podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Łączności w Krakowie;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i średnim miesięcznym dochodzie;

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku;

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dla dziecka;

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub udziału w imprezach kulturalno-oświatowych, na które bilety zostały zakupione indywidualnie;

Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do udziału w imprezach rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, krajowych lub zagranicznych wycieczkach organizowanych przez szkołę, ogólnodostępnych imprezach integracyjnych;

Załącznik nr 8 – Tabela wysokości świadczeń dofinansowanie do wypoczynku;

Załącznik nr 9 – Tabela wysokości świadczeń z tytułu pomocy finansowej lub rzeczowej;

Załącznik nr 10 – Tabela wysokości dofinansowania do udziału w imprezach rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, krajowych wycieczkach organizowanych przez szkołę, do karnetów i abonamentów teatralnych zakupionych przez szkołę oraz udziału w zagranicznych wycieczkach organizowanych przez szkołę;

Załącznik nr 11 – Umowa pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o wyjątkowej sytuacji rodzinnej;

Załącznik nr 14 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS;

Załącznik nr 15 – Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w ramach ZFŚŚ.