Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA nabór do składania ofert na udzielenie dotacji

 

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego:

Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na obszarach wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

 

Komórka realizująca:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

150 000 złotych

 

Termin składania ofert: 1 czerwca – 14 czerwca 2018 roku.

 

Termin realizacji zadania: czerwiec-wrzesień 2018 rok.

 

Miejsce realizacji zadania: Obszary wodne znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 150 000 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Prawo otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI określa Regulamin udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 

 

INFORMACJE:

Informacje dotyczące naboru ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w pok. nr 121 lub pod numerem tel. (12) 616-89-15

 

Ramowe wzory załączników do ogłoszenia konkursowego:

Załącznik nr 1 – formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik nr 2 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Załącznik nr 3 – karta formalnej oceny oferty.

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty.

Regulamin