BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Wersja dokumentu z dnia 2018-05-25 09:05:07

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy w zakresie:

imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych

w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedziba ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków (dalej ZCK).

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług statutowych

i niezbędnych w tym celu procedur wewnętrznych ZCK i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszka Baranek,

e-mail: iod@zck-krakow.pl.

4. Podstawa prawna przetwarzania stanowi:

1) art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

(Dz. Urz. UE L 119, s.1)- czyli Pani/Pana dobrowolna zgoda.

2) art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

(Dz. Urz. UE L 119, s.1)-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

3) ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 912).

4) Uchwała nr L/342/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1992 r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych Krakowie.

5) Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.

7. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych: imię, nazwisko i adres, nr PESEL jest wymogiem rozpatrzenia niniejszego wniosku. Konsekwencją niepodania adresu (gdy nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych) jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-09-06 13:47:49
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-09-06 13:36:27
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-05-25 11:38:11
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-05-25 09:05:07
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Edycja
2018-05-25 09:00:20
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
 Publikacja