BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW


 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Technicznym

nazwa stanowiska pracy


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 2. wykształcenie średnie lub wyższe w specjalności budowlanej lub wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie inżynierii środowiska/inżynierii sanitarnej,
 3. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku zgodnym z ww. wykształceniem.

 Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
 2. znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 3. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków,
 4. znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 5. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 7. znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 8. znajomość programu do sporządzania kosztorysów inwestorskich,
 9. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 10. biegła obsługa programów pakietu MS Office.

Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sporządzanie potrzeb remontowych prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych, a wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wynikających z wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego i zagrożeń w budynkach i infrastrukturze technicznej, celem opracowania zbiorczego planu remontów,
 2. sprawowanie kontroli w trakcie obowiązywania rękojmi lub udzielonej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 3. udział przy sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, zakresem rzeczowo-finansowym, określonym w ofercie Wykonawcy i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. udział w nadzorowaniu robót remontowych, przebudowy i robót inwestycyjnych wykonywanych przez Wykonawców,
 5. uczestniczenie przy odbiorze lokali w związku z ich opuszczeniem przez dotychczasowych użytkowników,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zgłaszanie podmiotom wyłonionym przez Zamawiającego do realizacji koniecznych prac konserwacyjnych, egzekwowanie i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
 7. sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego odnośnie zakresu robót do zrealizowania,
 8. udział w naradach, wizjach i spotkaniach dotyczących realizacji robót remontowych, jak również rozpatrywanie złożonych skarg i interwencji,
 9. udział przy potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz wzywanie wykonawców do usunięcia wad, usterek,
 10. udział w pracach Komisji Przetargowych,
 11. uzupełnianie książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. płaca zasadnicza: 2 800,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat,
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 28.05.2018 r. z dopiskiem na kopercie TT-25/18.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-25/18)