Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA LISTĘ REKOMENDOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA

 

Na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 616/2016 z dnia 15 marca 2016 r. ( z późn. zm.), ogłasza się nabór ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Zasady naboru:

 

 1. Do złożenia oferty uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą obejmującą w swym zakresie prace polegające na montażu urządzeń i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz elektrycznych, w tym również odnawialnych źródeł energii takich jak, kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 2. Oferta złożona przez wykonawcę winna spełniać następujące warunki formalne:
  1. być złożona na właściwym formularzu – załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru ofert,
  2. być opatrzona podpisem uprawnionej osoby,
  3. mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
 3. Powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Komisja dokonuje oceny i weryfikacji ofert złożonych przez wykonawców pod względem formalnym i merytorycznym.
 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, Komisja wzywa wykonawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
 5. W przypadku nieuzupełnienia w terminie braków, oferta nie podlega dalszej weryfikacji przez Komisję.
 6. Komisja dokonuje merytorycznego badania złożonych ofert według ustalonych kryteriów poprzez wypełnienie Karty oceny oferty – załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru ofert.
 7. Wykonawców, których oferty spełniają wszystkie kryteria oceny, Komisja umieszcza na liście, którą zatwierdza Przewodniczący Komisji.
 8. Lista jest aktualizowana raz w miesiącu i obowiązuje do zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa z zastrzeżeniem pkt 10.
 9. Wykonawcy, którzy wyrażą chęć znalezienia się na liście na kolejny rok kalendarzowy, są zobligowani do ponownego złożenia w Wydziale ds. Jakości Powietrza wymaganych dokumentów zgodnie z formularzem oferty do dnia 30 listopada poprzedzającego kolejny rok kalendarzowy.
 10. Wykonawca, który złoży po raz pierwszy ofertę do dnia 30 listopada, zostanie także ujęty na liście na kolejny rok kalendarzowy.
 11. Lista, zawierająca nazwę oferenta, dane teleadresowe oraz zakres wykonywanych prac publikowana jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 12. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki Regulaminu naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) dla celów sporządzenia listy.

 Termin składania ofert:

 1. 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na punkcie informacyjnym na al. Powstania Warszawskiego 10 lub przesłać na adres: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK, 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu i opatrzyć napisem: Wydział ds. Jakości Powietrza UMK Komisja Naboru Ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa - nie otwierać.
 2. Data wpływu oferty rozumiana jest jako termin dostarczenia oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

Tryb i kryteria stosowane przy ocenie oferty:

 1. Ocena merytoryczna złożonych ofert dokonywana jest według następujących kryteriów:
  1. Kondycji finansowej - dobra sytuacja finansowa wykonawcy, potwierdzona aktualnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN.
  2. Niezawodności - rzetelne wykonanie zleconych prac, potwierdzone złożeniem wykazu 5 inwestycji zrealizowanych przez wykonawcę w przeciągu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 3 lata, wówczas od momentu rozpoczęcia działalności), wraz z referencjami obejmującymi zakres wykonanych prac: zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż kolektorów słonecznych oraz montaż pomp ciepła. Poprzez ww. wykaz rozumie się wykonanie 5 inwestycji z każdego zakresu wykonywanych prac, na które wykonawca składa ofertę.
  3. Terminowości – oświadczenie o zobowiązaniu się do realizacji umów podpisanych inwestorami w terminie określonym w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
  4. Ceny – oświadczenie o zobowiązaniu się do przygotowania oferty cenowej dla mieszkańców Krakowa na wykonanie prac zgodnie z założeniami Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa opartej na średnich standardach, a w przypadku trwałej zmiany systemu ogrzewania kalkulacji kosztów zadania nieprzekraczających kwoty dotacji wyliczonej zgodnie z zasadami PONE do 100% kosztów kwalifikowanych.
  5. Gwarancji – oświadczenie o objęciu minimum 2 letnią gwarancją wszystkich wykonywanych usług.
  6. Potencjału – dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji zleconych prac, potwierdzone zatrudnieniem na umowę o pracę minimum 3 pracowników budowlanych (w tym 1 pracownik musi posiadać uprawnienia zawodowe), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dopuszcza się możliwość potwierdzenia zatrudnienia 2 pracowników budowlanych, w przypadku gdy trzecim pracownikiem budowlanym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.
  7.  Kwalifikacji - posiadanie uprawnień do wykonywania prac w przedmiotowej dziedzinie, potwierdzone dokumentami poświadczającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, takimi jak:
   1. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   2. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
   3. dyplom mistrzowski w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
  8. Jakości - montowane urządzenia grzewcze powinny posiadać aprobaty techniczne oraz certyfikaty jakości.
 2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z listy przestrzegać zaleceń i wymagań Gminy Miejskiej Kraków wynikających z kryteriów oceny.

Termin wyboru ofert:

Komisja dokonuje weryfikacji i oceny ofert w terminie 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym oferty zostały złożone.

 

Informacje dotyczące otwartego naboru ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Wydziale ds. Jakości Powietrza w boksie 75, al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie lub pod numerem tel. 12/616-9023.

 

  

 

Jan Urbańczyk

Przewodniczący Komisji

p.o. Dyrektora Wydziału ds. Jakości Powietrza

Kraków, dnia 08.05.2018 


Materiały do pobrania: 

 1. ZARZĄDZENIE Nr 2074/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17.08.2018 r.
 2. Regulamin Pracy Komisji – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 896/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.04.2018 r.
 3. Oświadczenie o bezstronności - załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 896/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.04.2018 r.
 4. Regulamin naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – załącznik do Zarządzenia Nr 2074/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.08.2018 r.
 5. Karta oceny oferty – załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru ofert.
 6. Wzór listy rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa – załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ofert.
 7. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami – załącznik nr 3 do Regulaminu naboru ofert.