BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1

 


1. Wymagania formalne:

Wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

1. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej;

2. posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

2. Znajomość ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U.2015 r. poz. 332 z późn. zm.), ustawy z dn.29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U.2014r. poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dn.19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U.2011 r. nr 23, poz.1375),

3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4. Podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,

5. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

6. Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

7. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

8. umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw,

9. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

10. Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie, superwizje),

11. Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

12. Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

13. Zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole pracy socjalnej.

 


3. Zakres obowiązków:

1. Organizowanie pracy i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez zastępcę kierownika i pracowników Zespołu.

2. Stała analiza sposobu wykonywania zadań Zespołu oraz podejmowanie na jej podstawie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości i skuteczności pracy Zespołu.

3. Kontrola merytoryczno - formalna:

a) Wywiadów środowiskowych oraz dokumentów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,

b) Zakresu i prawidłowości udzielanej pomocy, w tym stosowania przepisów prawa i procedur wewnętrznych,

c) Przygotowanych projektów decyzji administracyjnych.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań pomocy społecznej określonych w statucie MOPS w zakresie objętym działaniami Filii.

5. Kontrola i analiza poziomu i okresu pomocy przyznawanej osobom i rodzinom w odniesieniu do planu wydatków, ustalonych limitów usług i świadczeń oraz sytuacji materialno-bytowej osób i rodzin. Przedstawianie wniosków Kierownikowi Filii.

6. Analiza działań pracowników Zespołu:

a) Mających na celu wykorzystanie przez osoby i rodziny własnych uprawnień, zasobów i możliwości,

b) W zakresie udzielania informacji, w tym o prawach i uprawnieniach, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

c) W zakresie informowanie o możliwości skorzystania z pracy socjalnej,

a w sytuacjach tego wymagających wnioskowanie o objęcie pracą socjalną.

7. Analiza i kontrola prawidłowości prowadzonych przez pracowników postępowań w sytuacji złożenia skargi, wniosku, odwołania, kontrola prowadzonej dokumentacji oraz przygotowanych przez pracownika wyjaśnień, informacji.

8. Koordynacja realizacji świadczeń w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

a) Planowania zapotrzebowania w oparciu o analizę potrzeb i stanu realizacji oraz przedstawianie wniosków Kierownikowi Filii,

b) Analiza wyników przeprowadzanych ocen realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i rekomendacji Kierownikowi Filii.

9. Udzielanie pracownikom Zespołu wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań w takich sytuacjach.

10. Stwarzanie warunków do systematycznego wsparcia i rozwoju zawodowego pracowników, w tym również ustalanie i wspieranie w realizacji indywidualnych planów rozwoju zawodowego pracowników Zespołu, analiza osiągania zamierzonych celów.

11. Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w zespole.

12. Bieżące zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi procedurami w oparciu, o które funkcjonuje MOPS i system pomocy społecznej.

13. Współpraca z innymi zespołami w Filii i komórkami organizacyjnymi MOPS.

14. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacja zadań pracowników Zespołu w tym zakresie.

15. Przedstawianie Kierownikowi Filii wniosków i ocen w sprawach zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 3800,00 złotych do 4500,00 złotych, dodatek funkcyjny i inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko „Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 29 maja 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


7. Ilość etatów:
   1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Usług i Świadczeń w F-1)