BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

Dyrektor Krakowskiego Forum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

zastępcy głównego księgowego.

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

1. Wymagania formalne:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne,

• minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w instytucji kultury lub jednostce sektora finansów publicznych,

• praktyczna znajomość zasad rachunkowości, przepisów prawa podatkowego w tym: ustawy o podatku od towarów i usług, znajomość przepisów prawa dla jsfp w tym: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

• praktyczna znajomości programów księgowych,

• biegła obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych,

• wysoka kultura osobista,

• dyspozycyjność i punktualność,

• odporność na stres,

• preferowane będą osoby spełniające wymogi art. 54.2 ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

• inicjatywa i samodzielność w działaniu, nastawienie na generowanie rozwiązań,

• dotrzymywanie terminów powierzonych zadań,

• dbałość o aktualność swoich kwalifikacji,

• zdolności analityczne, dokładność, sumienność,

• umiejętność radzenia sobie z pracą pod presją czasu,

• bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

• znajomość MS Office na poziomie minimum średniozaawansowanym.

3. Zakres obowiązków:

• zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami prawa,

• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

• współodpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe,

• przygotowywanie sprawozdań finansowych,

• współodpowiedzialność za procesy zamknięcia miesiąca, kwartału, roku,

• tworzenie wewnętrznych procedur, proponowanie usprawnień,

• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do audytów, kontroli skarbowych,

• sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów oraz analiz na potrzeby instytucji,

• współpraca z organizatorem, instytucjami zewnętrznymi, audytorami, prawnikami i innymi podmiotami,

• nadzór nad rozliczeniami instytucji z kontrahentami,

• monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ich wdrażanie,

• optymalizacja procesów księgowych.

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy − pełny etat,

• główne miejsce pracy – ul. Mikołajska 2, Kraków,

• wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)

• list motywacyjny

• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2018r.

• do godz. 16.00 - w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego”,

• lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl .

 

7. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

8.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą:31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl , mail: kfk@forumkultury.pl ; tel. +48 12 422 08 14.

2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (zostaną udostępnione po 25 maja 2018 roku).

3)Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór spośród kandydatów (biorących udział w rekrutacji) osób, którym zostanie złożona propozycja zatrudniona w KFK. Przekazanie danych jest warunkiem udziału w wyborze.

4)Dokumenty aplikacyjne kandydatów (którzy nie zostaną zatrudnieni) będą niszczone niezwłocznie po zakończenia naboru.

5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO