BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

Instruktor w Klubie Herkules

(Kraków, os. Branice, ul. Tokarzewskiego 29)

 

1. Wymagania niezbędne/formalne

• Wykształcenie wyższe (o kierunku: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną)

2. Wymagania dodatkowe

• umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i prowadzenia działań animacyjnych,

w tym diagnozowania potrzeb

• umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym

• umiejętność pracy w zespole

• doświadczenie w pracy z dziećmi

• doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi/grupami nieformalnymi

3. Określenie zadań oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku:

• organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych

• prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki rehabilitacyjnej dla dorosłych oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci

• współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi

• inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów

• pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działalności klubowej

• przygotowywanie sal na zajęcia

4. Warunki pracy i płacy

• płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. 922 ze zmianami)

- list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor w Klubie Herkules” lub przesłać drogą mailową na adres biuro@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2018, o godzinie 12.00.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

• umowa o pracę

• wymiar etatu – 1/2

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

 

 

 

 

 

30.04.2018r.

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Małgorzata Jezutek

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków zwany dalej „OŚRODEK KULTURY NOWA HUTA” informuje Pana/Panią, iż :

- jest administratorem danych osobowych

- Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu zatrudnienia jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez OŚRODEK KULTURY NOWA HUTA.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( klub Herkules)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-02 11:48:26
GRZEGORZ WAWRZONEK
 Edycja
2018-05-02 11:47:15
GRZEGORZ WAWRZONEK
 Publikacja