BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD.1110. 15.2018

 

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Ilość etatów 5-8.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej,

2) umiejętność pracy w programie finansowo – księgowym: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

3) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług.

5) znajomość uchwał dotyczących wysokości opłat za przedszkole,

6) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

7) znajomość oprogramowania Word, Excel i Internetu,

8) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy:5-8 x 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2800,00 do 3600 + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów w zakresie działalności bieżącej i zadań zleconych jednostek budżetowych (wyciągi bankowe, raporty kasowe, zestawienia list płac i inne),

2) prowadzenie wstępnej rejestracji wydatków rzeczowych przed dokonaniem ich wypłaty, pod kątem zabezpieczenia w planie finansowym,

3) prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych - syntetyka,

4) prowadzenie pełnej analityki kont rozrachunkowych,

5) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,

6) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych,

7) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą weryfikacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,

9) przechowywanie dokumentów księgowych związanych z obsługą finansowo-księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)) generowanie plików JPK.VAT i przesłanie deklaracji cząstkowej do jednostki centralnej

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze ds. księgowości w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 8 maja 2018 roku.(liczy się data wpływu do Centrum)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)