BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Dziale ds. Organizacyjno- Personalnych

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie średnie,

3) minimum 5 letnie doświadczenie w administracji publicznej

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych

2) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

3) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy w zakresie wynagrodzeń,

2) prowadzenie właściwej polityki kadrowej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy,

3) opracowanie systemu oceny pracowników i wynagradzania;

4) kierowanie pracowników Domu na badania lekarskie;

5) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Domu;

6) organizowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin;

7) opracowanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania Domu, oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

8) organizowanie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Domu oraz gromadzenie i przechowywanie jej w składnicy akt;

9) prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej;

10) organizowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji w Domu;

11) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Domu,

12) prowadzenie sekretariatu, a w szczególności: rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

2) wynagrodzenie zasadnicze 2.600-3.000,- zł brutto,

3) inne elementy wynagrodzenia, premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia,

4) kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o niekaralności

7) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

8) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Podinspektora w Dziale ds. Organizacyjno-Personalnym"

9) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 23 kwietnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Inspektor w Dziale ds. Organizacyjno- Personalnych ”.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

 

8. Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnąłwskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale OP Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55