BIP - Muzeum Armii Krajowej
DYREKTOR MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. GROMADZENIA ZBIORÓW


1. Wymagania formalne

Wykształcenie:

Wyższe, udokumentowane posiadaniem: dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.

Wiedza:

Ogólna związanym z gromadzeniem zbiorów muzealnych.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 2 letni staż pracy na pokrewnym stanowisku lub na stanowisku związanym z gromadzeniem zbiorów muzealnych.
Znajomość języków obcych:

Język angielski w mowie i w piśmie.

Umiejętności zawodowe:

Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego.

Predyspozycje:

Samodzielność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy w zespole.

Dojrzałość emocjonalna.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.


2. Wymagania dodatkowe

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.


3. Zakres obowiązków

 • opieka i nadzór nad całością zbiorów muzealnych i czuwanie nad ich bezpieczeństwem;
 • przyjmowanie nabytków i prowadzenie dokumentacji (w tym opracowanie merytoryczne zbiorów);
 • dochowanie trybu przyjmowania nowych nabytków do zbiorów Muzeum, a następnie ich
 • ewidencjonowanie;
 • wykonywanie inwentaryzacji zbiorów oraz przygotowanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji;
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej muzealiów;
 • ewidencjonowanie zbiorów muzealnych, zakładanie, opracowywanie, wypełnianie i druk kart inwentarzowych, wprowadzanie wymaganych danych do bazy Musnet w tym m.in.: w zakresie ruchu muzealiów;
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji w tym: m.in. umowy i protokoły;
 • wykonywanie zleconych działań związanych z pozyskiwaniem zbiorów;
 • wykonywanie zleconego zakresu kontroli zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów;
 • sprawowanie stałego nadzoru nad stanem muzealiów, warunkami przechowywania muzealiów zarówno w magazynach jak i na ekspozycji oraz typowanie eksponatów do konserwacji;
 • udostępnianie zbiorów;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kwerend oraz  informacji o zbiorach;
 • udział w pracach komisji wyceny;
 • wykonywanie zleconych czynności w zakresie pozyskiwania zbiorów;
 • opracowywanie tekstów i materiałów;
 • oprowadzanie zwiedzających;
 • realizowanie wystaw;
 • przygotowywanie materiałów do publikacji w tym na stronę internetową;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów kwerend i udostępniania zbiorów.
 •  inicjowanie pozyskiwania zbiorów
 •  nadzór i odpowiedzialność za magazyn akcesji i ruch muzealiów
 1. opieka nad zbiorami zgromadzonymi w magazynie;
 2. przyjmowanie nabytków i materiałów / obiektów pomocniczych na stan magazynu;
 3. prowadzenie dokumentacji magazynowej zbiorów;
 4. przechowywanie oraz utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji magazynowej (w tym bieżące jej prowadzenie / uzupełnianie);
 5. zabezpieczanie i ochrona zbiorów poprzez właściwe ich składowanie;
 6. Nadzór nad właściwą temperaturą i wilgotnością w magazynie poprzez bieżącą kontrolę ewidencjonowaną w książce kontroli pomiarów.
 7. Wydawanie zbiorów z magazynu za potwierdzeniem (ze szczególną starannością i uwzględnieniem wewnętrznych zaleceń w tym zakresie);
 • Wykonywanie czynności związanych z w inwentaryzacją zbiorów muzealnych.
 • Przygotowywanie do wydania, pakowanie i pełnienie nadzoru nad bezpiecznym transportowaniem muzealiów w przestrzeni muzeum oraz poza siedzibę.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych spraw.
 • Pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.


4. Warunki pracy i płacy:

 • jedno miejsce pracy,
 • 1 etat,
 • praca od poniedziałku do piątku, oraz pełnienie wyznaczonych dyżurów na ekspozycjach muzealnych w soboty i niedziele.5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • Własne oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.)."


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. gromadzenia zbiorów”

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie

będą rozpatrywane.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.7. Ilość etatów
1pełny etat

8. Informacje dodatkowe

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 

Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Dyrektor dr Marek Lasota

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()