BIP MJO - Przedszkole Nr 121
DYREKTOR Samorządowego Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
samodzielnego referenta ds. administracyjno – żywieniowych

 

Ogłoszenie nr 1/2018 z dnia 4.04.2018 r. o naborze na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. administracyjno – żywieniowych w Samorządowym Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi, ul Stachiewicza 21, 31-303 Kraków

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 121 ogłasza nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta

Nazwa jednostki: Samorządowe Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres jednostki: ul Stachiewicza 21, 31-303 Kraków

Wymiar etatu:3/4

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin podjęcia pracy: 01 maj 2018 r.

 

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne lub ogólnokształcące i minimum 2 - letni staż pracy;

5. dobra umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet);

6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

7. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości;

8. aktualna wiedza w zakresie systemu HACCP, zbiorowego żywienia;

9. aktualne badania lekarskie i sanepidu;

10. doświadczenie w pracy związane z żywieniem zbiorowym;

11. nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta:

1. doświadczenie na stanowisku referenta lub intendenta w placówce oświatowej;

2. wykształcenie lub szkolenia związane z realizacją obowiązków zawodowych;

3. znajomość i obsługa programu „Amadeo – magazyny żywnościowe”;

4. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;

5. umiejętność pracy w zespole;

6. umiejętność redagowania pism;

7. dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i wyposażeniem przedszkola;

2. prowadzenie gospodarki materiałowej;

3. zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze, środki czystości, sprzęt kuchenny, artykuły biurowe- zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

4. sporządzanie jadłospisów z respektowaniem zasad racjonalnego odżywiania;

5. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci;

6. nadzór nad magazynem, zarządzanie dostawami, prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. sporządzanie na bieżąco raportów żywieniowych, sprawozdań;

8. rozliczanie opłat za przedszkole;

9. współpraca z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Krakowie;

10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

 

Warunki pracy:

1. zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu na czas określony od dnia 1.05.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

2. miejsce pracy: Kraków, ul. Stachiewicza 21;

3. przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej;

4. praca wymagająca bezpośrednich lub telefonicznych kontaktów z kontrahentami, pracownikami przedszkola;

5. praca przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie wynosił mniej niż 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

1. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2. CV, list motywacyjny;

3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy;

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych, (Dz. U.133., poz.883);

7. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie;

8. kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia powinien przed podpisaniem umowy dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy oraz do celów sanitarno - epidemiologicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, ul Stachiewicza 21 w terminie do 18 kwietnia 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Samorządowym Przedszkolu Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Oferty pozostałych kandydatów będzie można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Samorządowe Przedszkole Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

Dorota Szymczyk

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

 

Wyniki naboru