BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Klubu Kantorowice

 

1. Wymagania niezbędne/formalne

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • znajomość zagadnień dotyczących współpracy i budowania relacji z lokalnym środowiskiem
 • znajomość zagadnień z zakresu diagnozy potrzeb kulturalnych i społecznych
 • znajomość zagadnień związanych z partycypacją społeczną oraz działaniami
  o charakterze społeczno-kulturalnym
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności interpersonalne i organizacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość środowiska Nowej Huty – instytucji, ngosów i innych grup, będących potencjalnymi partnerami do współpracy
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym
 • kurs wychowawcy kolonijnego

 

3. Określenie zadań oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku:

·        planowanie i realizacja działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej Klubu zgodnie ze Statutem Ośrodka Kultury, w oparciu o ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem, diagnozę potrzeb jak również kreowanie potrzeb 

·        współpraca z Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, samorządności, ekologii i działalności społecznej oraz społecznym ruchem kulturalnym całościowa organizacja pracy Klubu

 • opracowywanie kalkulacji finansowych dotyczących działalności Klubu z uwzględnieniem wydatków i wpływów

·            pozyskiwanie środków na finansowanie działalności kulturalno – edukacyjnej klubu w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, współpracy ze sponsorami itp.

·            opracowywanie informacji o działalności klubu i współpraca w tym zakresie z Działem Imprez i Promocji

·            realizacja czynności administracyjnych dotyczących Klubu

 

 

4. Warunki pracy i płacy

 • płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta
 • Klub w Kantorowicach jest obecnie w budowie. Planowane zakończenie inwestycji lipiec – sierpień 2018, zatrudnienie Kierownika Klubu od maja 2018 w celu przygotowania do uruchomienia Klubu od października br. , ze  szczególnym uwzględnieniem budowania relacji ze społecznością lokalną i partycypacyjnego wypracowania oferty Klubu.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r.  922 ze zmianami)

- list motywacyjny

- plan działań zmierzający do opracowania oferty Klubu Kantorowice, ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji ze społecznością lokalną oraz diagnozy potrzeb mieszkańców Kantorowic.

Plan należy przygotować w oparciu o załączniki:

a) wstępną koncepcję działalności Klubu w Kantorowicach

b) raport z konsultacji społecznych w 2015r.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – „Kierownik Klubu Kantorowice”lub przesłać drogą mailową na adres biuro@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  4.04.2018 do godz. 14.00.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

 • umowa o pracę.
 • wymiar etatu – 1

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

 

………………………………………………..…………

     data i podpis Dyrektora

 

 

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków zwany dalej „OŚRODEK KULTURY NOWA HUTA” informuje Pana/Panią, iż :

- jest administratorem danych osobowych

- Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu zatrudnienia jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez OŚRODEK KULTURY NOWA HUTA.

 

 

Wstęna koncepcja działalności Kantorowice

Raport konsultacje społeczne 2015

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik klubu Kantorowice)