BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY,
OS. MŁODOŚCI 8 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1.    Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223,poz.1458 z późniejszymi zmianami) oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków :

a)      ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,

b)      ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.    Wymagania dodatkowe

1)      znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, ustawy o podatku od towarów i usług VAT, Kodeksu Pracy, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,

2)      umiejętność pracy w programie Cogisoft (moduł płace, księgowość),

3)      znajomość obsługi programu Płatnik,

4)      znajomość obsługi programu FAKT,

5)      obsługa programów komputerowych (Word i Excel),

6)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

7)      skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac,

8)      doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

 

3.  Zakres obowiązków

1)      dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem spraw płacowych pracowników, w tym:

-        sporządzanie list płac dla pracowników,

-        sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

-        terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

-        sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami, oraz innych deklaracji ZUS,

-        sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych w terminach określonych przepisami,

-        sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

-        prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

2)      wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

3)      sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych i księgowości,

4)      kontrola rachunków, faktur i innych dowodów księgowych oraz płacowych pod względem formalno-rachunkowym,

5)      sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,

6)      prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym,

7)      miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,

8)      sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych,

9)      przygotowywanie zestawień z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, w tym niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości,

10)  prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży do celów VAT,

11)  dokonywanie rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych,

12)  inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą potwierdzania sald oraz weryfikacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,

13)  nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej tj. pobieranie i wypłacanie gotówki z jednoczesnym sporządzaniem raportów kasowych,

14)  realizacja innych czynności przewidzianych na stanowisku pracy – główny księgowy, a wynikających z zapisów w treści: regulaminów, procedur lub instrukcji obowiązujących w ŚDS, a ponadto decyzji, zarządzeń lub komunikatów wydanych przez Dyrektora ŚDS.

 

4.  Warunki pracy i płacy:

a)      Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu.

b)      Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z póź. zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Vita, os. Młodości 8 w Krakowie,

c)      Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie,

d)     Zatrudnienie na okres próbny z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

e)      Możliwość zatrudnienia od 01.06.2018 r.

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

5.  Wymagane dokumenty:

a)      Kwestionariusz osobowy,

b)      List motywacyjny i CV,

c)      Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d)     Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

e)      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g)      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o  pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i)        Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy os. Młodości 8  31-908 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie” w terminie do 16.04.2018 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do ŚDS Vita.

 

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7.  Ilość etatów

0,5etatu.


Ewa Prochowska

    Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()