BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO FORUM KULTURY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

AKUSTYKA

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe.

2.Doświadczenie zawodowe: minimum 2.letnia praktyka na podobnym stanowisku.

3.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz obsługi sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Mile widziana znajomość j. angielskiego i umiejętność czytania nut.

4.Wiedza z zakresu zagadnień nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, obsługi urządzeń multimedialnych, innych zagadnień technicznych, BHP i p.poż.

5.Dyspozycyjność, punktualność, dobra organizacja pracy.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1.Obsługa nagłośnienia podczas imprez organizowanych przez KFK (w tym imprez plenerowych).

2.Obsługa oświetlenia scenicznego.

3.Obsługa urządzeń multimedialnych.

4.Przygotowanie sali prób, sceny, widowni w zakresie nagłośnienia, oświetlenia i obsługi innych urządzeń multimedialnych.

5.Przygotowywanie sal do zajęć (prób, nagrań, pokazów, koncertów, innych imprez).

6.Kontrola poprawności działania sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego i innych urządzeń; zgłaszanie usterek; bieżąca konserwacja.

7.Realizacja nagrań audio i video w trakcie obsługiwanych imprez oraz ich archiwizacja.

8.Dbałość o właściwe zabezpieczenie obsługiwanych urządzeń.

6.Wykonywanie czynności związanych z obsługą wydarzeń na terenie Miasta Krakowa.

7.Inne obowiązki zlecone przez pracodawcę.

 

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy: umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2.Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3.Miejsce pracy: siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Krakowskim Forum Kultury Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Aplikacje (wymagane dokumenty w procesie naboru):

1.Życiorys (CV).

2 List motywacyjny

3.Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowskie Forum Kultury z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00 w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko akustyka”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl

 

VI. Informacje KFK:

1.Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.

2.KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

3.Aplikacje oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach naboru mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.

5.Ocena aplikacji nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie rekrutacyjne.

6.KFK nie zwraca złożonych dokumentów.

7.KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - AKUSTYK