Dokument archiwalny

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowane w okresie od 02-03-2018 do 22-03-2018 w związku z awarią aplikacji

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta.

 

Zarządzenia podpisane w okresie od 02-03-2018 do 22-03-2018 zostały opublikowane poniżej, jednak nie zawierają pełnych danych [+ zobacz więcej].

Wszystkie metadane aktów publikowanych na poniższej stronie odpowiadają dacie podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

768/2018

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy

ulicy Klasztornej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 załącznik

2018-03-22 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

767/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych udziału 6019/361632 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922, Dz. U z 2018 r. poz. 138) jawność wyłączył: Jan Krauze – podinspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Powstańców 30 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 

 

2018-03-22 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

766/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 4 przy ul. Smoluchowskiego w Krakowie.

 

-

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

 -

765/2018

w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków

-

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

1440/2014

764/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji z siedzibą w Krakowie umów najmu i użyczenia części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej

-

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

-

763/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Meissnera do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

 

-

-

762/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 25 przy ul. Jaremy w Krakowie

-

2018-03-22 obowiązujące

w relizacji 

761/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia z dnia 31 października 1918 r. oraz ustalenia jego lokalizacji.

 -

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

 -

760/2018

w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

załącznik

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

-

759/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Polnych Kwiatów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

-

758/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Fortecznej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji

-

-

757/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1621/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.)

załącznik 

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji 

1621/2016

756/2018

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji 

-

755/2018

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

2018-03-22  obowiązujące 

w realizacji 

-

754/2018

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie realizacji zadań inwestycyjnych.

-

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji 

-

753/2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże. 

załącznik 1

załącznik 2 

2018-03-22 obowiązujące

w realizacji 

-

752/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umowy użyczenia części budynku szkoły znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 20

w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

-

2018-03-22  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

751/2018

w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Mogilskiej 109

w Krakowie.

-

2018-03-22  obowiązujące 

w realizacji

750/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4743/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek – Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

-

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji  

-

 -

749/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 694/36780 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Racławickiej 2 w Krakowie związanego z lokalem nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jawność wyłączyła: Joanna Popiołek – starszy inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 -

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

748/2018

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działu 801).

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

-

747/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

załącznik

2018-03-21 obowiązujące 

w realizacji

-

-

746/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 700, 752, 754, 801 i 855).

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

-

745/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 700, 801 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 600).

załącznik

2018-03-21  obowiązujące

w realizacji

-

-

744/2018

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 801, 852 i 900).

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

-

743/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801 i 852).

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

-

742/2018

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 949/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

-

2018-03-21  obowiązujące 

w realizacji 

-  

741/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie

-

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji 

-

-

740/2018

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami.

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

 -

739/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

-

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

 -

738/2018

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ulicy Kolnej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Krakowie

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

 -

737/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Francesco Nullo do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

 -

736/2018

w sprawie uprawnienia do najmu pracowni twórczej.

 -

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

735/2018

w sprawie powołania Komisji opiniującej projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Krakowa.

 -

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

-

-

734/2018

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

733/2018

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

732/2018

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kantora do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

731/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

 -

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

730/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

-

2018-03-21 obowiązujące 

w realizacji 

729/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

-

2018-03-21  obiwiązujące 

w realizacji 

728/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Czesława Janczarskiego umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Golikówka 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

-

2018-03-21  obowiązujące 

w realizacji 

727/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 i likwidacji wchodzących w jego skład Branżowej Szkoły I stopnia nr 24 w Krakowie, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 w Krakowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Krakowie.

-

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

726/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, Dz.U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie.

 

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

725/2018

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Katarzyny Nr 1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  udziału wynoszącego 71/1000 części nieruchomości wspólnej.

 

2018-03-21 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

724/2018

 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2018 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Mistrzowie w Krakowie” oraz „Sportowy sukces” i zmiany Zarządzenia nr 150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa”.

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

85/2018

150/2018

 -

723/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego

w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 3

w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej.

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

722/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące

im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie placówki oświatowej.

 

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

721/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie umowy najmu budynku szkoły położonego na nieruchomości przy ul. Grzegórzeckiej 24 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej.

 

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

720/2018

 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

719/2018

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Słonecznym Nr 14 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 59/10000 części nieruchomości wspólnej.

 -

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

718/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Bolesława Czerwieńskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 załącznik

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

717/2018

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 25,00 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy

ul. Batorego 2 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Pani Zofii Rybińskiej, działającej pod firmą pn. Zofia Rybińska Pracownia Krawiecka „SKOS”.

 

 załącznik

 2018-03-21  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

716/2018

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 211,35 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Pana Mirosława Kozłowskiego, działającego pod firmą pn. Joga Centrum Mirosław Kozłowski.

załącznik

2018-03-21 obowiązujące

w realizacji

 -

 -

 715/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

-

2018-03-20 obowiązujące

w realizacji

-

-

714/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 750, 852, 853 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

załącznik 1

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

713/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

712/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700 i 801).

załącznik 1

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

711/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

załącznik 1

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

710/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

załącznik 1

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

709/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 2726.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

2018-03-20 obowiązujące

 w realizacji

 

 

708/2018

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Danucie Kohut.

-

2018-03-20 obowiązujące

w realizacji

-

-

707/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wietora 7 i w os. Zielonym 28, pozostających w trwałym zarządzie placówki oświatowej

 -

2018-03-19 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

706/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

 -

2018-03-19 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

705/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 62 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Prądnickiej 72 b pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

 -

2018-03-19 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

704/2018

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 21 marca 2018 r.

-

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

-

703/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie.

-

2018-03-19 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

702/2018

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu budynku nr 15 przy ul. Felicjanek w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży, jako lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, nadbudowy budynku, przebudowy i adaptacji ww. lokalu na cele mieszkalne oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

-

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

-

701/2018

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

w Krakowie przy ul. Rękawka

załącznik 1

załącznik 2

2018- 03-19 obowiązujące 

w realizacji

-

700/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2304/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek – Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Lipskiej 65 w Krakowie stanowiącym własność Wnioskodawczyni

 -

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

 -

699/2018

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości „Nasz Dom” w Krakowie.

-

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

-

698/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lilli Wenedy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

-

697/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/353/15 Rady Miasta Krakowa z 8 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”

 -

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

-

-

696/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przyul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej

 

-

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji

 -

 -

695/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krasickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-19 obowiązujące

w realizacji 

-

 -

694/2018

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

załącznik

2018-03-16  obowiązujące 

w realizacji 

693/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące 

w realizacji 

692/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 010, 600, 750, 754, 851, 852, 853)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

691/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 600, 750, 754, 851, 852, 853)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

690/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 700, 750, 852, 855 i 921)

załącznik

2018-03-16 obowiązujace

w realizacji 

-

689/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 852, 855 i 921)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

688/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 700, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854 i 921)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

687/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018. (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 854 zmian w planie wydatków w działach: 710, 801, 852, 853 i 921)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

686/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852 i 900)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

685/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 750, 851, 900 i 921)

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

-

684/2018

 w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 202,20 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się  w budynku położonym na os. Teatralnym 29 w Krakowie.

 -

2018-03-16 obowiązujące

 w realizacji

 

 -

683/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.  Zagumnie,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 246/5 obręb 82  jedn. ewid. Podgórze.

 -

2018-03-16 obowiązujące

 w realizacji

 

 1610/2016

682/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1722/2015 w sprawie przeznaczenia na rzecz Wydziału Obsługi Urzędu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku usytuowanym przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

 -

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

1722/2015

 -

681/2018

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 49,95 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Fundacji Zdrowie i Natura.

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

 -

680/2018

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych przedszkoli i szkół w Krakowie

 

 załącznik

 2018-03-16  obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

679/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, Dz.U. z 2018 r. poz. 138); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 48 położonym przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie.

 -

2018-03-16 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

678/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk 2719

 -

2018-03-16 obowiązujace

 w realizacji

-

 -

677/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

-

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

-

676/2018

w sprawie konkursu na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, oraz powołaniu komisji konkursowej.

-

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

-

675/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

-

674/2018

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej.

-

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

-

673/2018

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych szkół i placówek w Krakowie

załącznik

2018-03-16  obowiązujące 

w realizacji 

672/2018

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 144,40 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP

załącznik

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

671/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 3/17 i nr 3/19 obr. 7 Podgórze, wchodzącej w zakres przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej

-

2018-03-16  obowiązujące 

w realizacji 

670/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „PARKOWA” w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy al. Pod Kopcem 10a pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki

-

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

669/2018

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa

-

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji 

-

668/2018

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Słowackiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-16 obowiazujące

w realizacji

-

 -

667/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Siewnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-16 obowiązujące

w realizacji

-

 -

666/2018

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym – lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 -

2018-03-16 obowiązujace

w realizacji

-

 -

665/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" pn. wypoczynek dzieci i młodzieży"

-

 2018-03-15 obowiązujące

w realizacji

-

-

664/2018

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/4 części zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Niedzickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

-

2018-03-15 obowiązujące

w realizacji

-

-

663/2018

w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Krakowie na oddanie do bezpłatnego używania na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.

-

2018-03-15 obowiązujące

w realizacji

-

 -

662/2018

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rybnej 3 do oddania w użyczenie.

załącznik 1

załącznik 2

 

2018-03-15 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

661/2018

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami.

 -

2018-03-15 obowiązujące

 w realizacji

-

-

660/2018

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Św. Sebastiana do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

659/2018

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy al. Waszyngtona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

658/2018

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Włóczków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

657/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego ½ części  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej Nr 20.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

656/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra Nr 14.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

655/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 105/5 obręb 23 Śródmieście, wchodzącej w zakres planowanego Parku Kieszonkowego Celarowska.

2018-03-14 obowiązujące 

w realizacji 

3360/2017

654/2018

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 98 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77 % bonifikaty

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

653/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku na os. Piastów 31 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

652/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie oraz utraty mocy zarządzenia Nr 2960/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 2960/2017

651/2018

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie oraz utraty mocy zarządzenia Nr 3236/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

3236/2017

650/2018

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Królowej Jadwigi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujace

 w realizacji

-

 

649/2018

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Krakowa i określenie zakresu jej działania

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

1957/2014

13/2018

648/2018

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Krzyża przysługującego Pani Annie Denisowskiej oraz Pani Klaudii Pitala

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

-

647/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 

646/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

645/2018

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 -

 2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

 -

613/2017

644/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

643/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 278/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących programy polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

278/2016

 -

642/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3624/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

3624/2017

 -

641/2018

w sprawie zwrotu ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr 63 o pow. 0,0298 ha obr. 29 jedn. ewid. Podgórze na podstawie umowy sprzedaży Rep. A Nr 10037/2012 wraz z odsetkami ustawowymi.

-

2018-03-14 obowiązujące

w realizacji

 

 -

640/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 46 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wietnamu 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82 % bonifikaty

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

639/2018  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem  63% bonifikaty

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

638/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie oraz utraty mocy zarządzenia Nr 3200/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 3200/2017

637/2018  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/9 obręb 61 Podgórze, wchodzącej  w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap I.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 

636/2018  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków  prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki  ewidencyjne nr 192/2, 192/3, 192/5 obręb 44 Nowa Huta  wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Dłubni. 

 -

2018-03-14 obowiązujace

 w realizacji

-

 

635/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego, ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami oraz utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

3553/2016

1226/2017

634/2018  w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku  zadania publicznego w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

-

633/2018  w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Janiny Porazińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

632/2018 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Drożyskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

631/2018  w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

630/2018  w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Sawy-Calińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

629/2018 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 122/8 i nr 122/9 obr. 17 Śródmieście, zajętej pod chodnik  położony przy ulicy Stefana Bobrowskiego w Krakowie.

-

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

628/2018  w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Cienistej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

627/2018 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Zaporębie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

626/2018 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 705/2017

625/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz  w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 754 i 758).

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

624/2018  w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

623/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działu 600).

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

622/2018  w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 załącznik

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

621/2018

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

659/2017

620/2018

w sprawie wyrażenia zgody Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie.

 

 

 -

 2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

 -

 -

619/2018

w sprawie wyrażenia zgody Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

618/2018

w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Mogilskiej 109

w Krakowie.

 

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 -

617/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości składającej się z działki nr 196/2 obr. 9 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Zakrzówek

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

-

616/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

 

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

 

615/2018 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 32 położonym na os. Piastów w Krakowie.

 -

2018-03-14 obowiązujące

w realizacji 

-

 

614/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 załącznik nr 1

 załącznik nr 2

 załącznik nr 3

 załącznik nr 4

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

-

80/2017

2356/2017

 

613/2018  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie pomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

- -
612/2018 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Górnickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

- -
611/2018 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Zygmunta Starego do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

załącznik 1

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

- -
610/2018  w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Jaremy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

- -
609/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Sawy-Calińskiego.

 -

2018-03-14 obowiązujące

 w realizacji

- -
608/2018 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego

 -

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
607/2018 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie.

 -

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
606/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 21 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Nr 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 -

2018-03-12 obowiązujące

w realizacji

- -
605/2018  w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2019

 załącznik

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
604/2018 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami.

 -

2018-03-12 obowiązujące

w realizacji

- -
603/2018 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie własności działki położonej w rejonie ul. Rybianka i ul. Pocieszka.

 -

2018-03-12 obowiązujące

w realizacji

- -
602/2018  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków- druk nr 2730.

 -

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
601/2018 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

 -

2018-03-09 obowiązujące

w realizacji

- -
600/2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami.

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
599/2018 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kobierzyńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-09 obowiązujące

w realizacji

- -
598/2018 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami.

 -

2018-03-09 obowiązujace

w realizacji

- -
597/2018  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”

 załącznik

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
596/2018  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

   
595/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dzielnica X – Wschód”.

 

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-12 obowiązujące

 w realizacji

- -
594/2018 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 14 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
593/2018

w sprawie uznania za niezasadną skargę złożoną przez uczestnika przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Nr 5.

 - 2018-03-09 obowiązujące w realizacji - -
592/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 202/5 obr. 14 Podgórze, objętej planowanym Parkiem Zabłocie (Stacja Wisła).

- 2018-03-09 obowiązujące w realizacji - -
591/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 2/8 części działek nr 117/6 i nr 118/8 obr. 31 Podgórze, objętych planowaną inwestycją pn. „Budowa Parku Wilga”. 

- 2018-03-09 obowiązujące w realizacji - -
590/2018

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 -  2018-03-09  obowiązujące  w realizacji  -  -
588/2018

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Grodzkiej 65

w Krakowie.

 

 - 2018-03-09 obowiązujące w realizacji - -
587/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół oraz zespołów szkół w Krakowie załącznik  2018-03-09  obowiązujące  w realizacji    
586/2018 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych u zbiegu ul. Połomskiego  i ul. Turowicza

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
585/2018  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 69/8 obr. 47 Podgórze, położonej przy ul. Puszkarskiej, przeznaczonej pod urządzenie ogólnodostępnego terenu parkowego

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
584/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy  nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości oznaczonej jako działki  ewidencyjne nr 114/134  oraz  nr 114/135 obręb 10 Podgórze stanowiącej drogę dojazdową do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej  i dwóch Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Praskiej

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
583/2018  w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr  911/7 obręb 33 Krowodrza

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
582/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
581/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
580/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” oraz powołaniu komisji konkursowej.

załącznik

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

2018-03-09 obowiązujące

w realizacji

- -
579/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 

 -

2018-03-09 obowiązujące

w realizacji

- -
578/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia treści zmian w statutach muzeów, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem lub współorganizatorem, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 -

2018-03-09 obowiązujace

 w realizacji

- -
577/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”) oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki oraz niektóre inne uchwały.

 -

2018-03-09 obowiązujące

 w realizacji

- -
576/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 754, 855, 900 i 921).

załącznik

2018-03-08 obowiązujące

w realizacji 

- -
575/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855, 900 i 921).

załącznik

2018-03-08 obowiązujące

w realizacji

- -
574/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 750, 853 i 855).

załącznik

2018-03-08 obowiązujące

w realizacji

- -
573/2018 w sprawie dostosowania przepisów aktualnie obowiązujących zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa do funkcjonujących instrukcji wewnętrznych w pionie zarządczym Skarbnika Miasta

 -

2018-03-08 obowiązujące

 w realizacji

- -
572/2018 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Rady Seniorów KS Cracovia

 -

2018-03-08 obowiąznujące

 w realizacji

- -
571/2018

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

załacznik

2018-03-07 obowiązujące

 w relalizacji

- 165/2017
570/2018

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

-  
569/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 600, 750, 852 i 921).

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

w realizacji

- -
568/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018.

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852 i 921).

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

w realizacji

-
567/2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 (dot. działów: 700, 758, 851 i 854).

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

- -
566/2018

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 700).

 załącznik

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

- -
565/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 758, 801, 854, 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 854, 900, 921 i 926).

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

- -
564/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

załącznik

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

- -
563/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnai 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

załącznik 1

załącznik 2

2018-03-06 obowiązujące

 w realizacji

- -
562/2018  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

2018-03-06 obowiązujące

w realizacji

 

- -
561/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektu budowlanego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków. - 2018-03-02 obowiązujące w realizacji - -
560/2018 w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku. - 2018-03-02 obowiązujące w realizacji - -
558/2018 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkam - 2018-03-02 obowiązujące w realizacji - -
557/2048  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 45 pozostającej w trwałym zarządzie ww. placówki oświatowej - 2018-03-02 obowiązujące w realizacji - -
556/2018 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami  - 2018-03-02 obowiązujące w realizacji - -
 555/2018  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), przypadających Gminie Miejskiej Kraków  załącznik  2018-03-02  obowiązujące  w realizacji  -  1340/2017
 554/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa, na lata 2018-2021, do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa załącznik 2018-03-02  obowiązujące  w realizacji  -  -
 553/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie na realizację w roku 2018 projektu pn. „Kraków jako most”  - 2018-03-02  obowiązujące  w realizacji  -  -
520/2018

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6831/390854 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922, Dz. U z 2018 r. poz.138) jawność wyłączył: Jan Krauze – podinspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządui Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Dobrego Pasterza 127 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

- 2018-02-27 obowiązujące w realizacji - -