BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OS. SZKOLNE 28 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWY

1. Wymagania formalne

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 tekst jednolity) określonych dla stanowisk urzędniczych

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne co najmniej 4 letni staż pracy lub

b) co najmniej wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5- letni staż pracy.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, ustawy o podatku od towarów i usług VAT, Kodeksu Pracy, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,

2) umiejętność pracy w programie Cogisoft (moduł płace, księgowość),

3) znajomość obsługi programu Płatnik,

4) obsługa programów komputerowych (Word i Excel),

5) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

6) skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac,

7) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.3. Zakres obowiązków

1) dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem spraw płacowych pracowników, w tym:

- sporządzanie list płac dla pracowników,

- sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

- terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

- sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami, oraz innych deklaracji ZUS,

- sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych w terminach określonych przepisami,

- sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

- prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

2) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

3) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych i księgowości,

4) kontrola rachunków, faktur i innych dowodów księgowych oraz płacowych pod względem formalno-rachunkowym,

5) sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,

6) prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym,

7) miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,

8) sporządzanie wydruków komputerowych obrotów i sald kont ksiąg głównych oraz zestawień sald ksiąg pomocniczych,

9) przygotowywanie zestawień z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, w tym niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości,

10) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży do celów VAT,

11) wystawianie faktur VAT, not księgowych,

12) dokonywanie rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych,

13) sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, upomnień, tytułów wykonawczych

14) inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą potwierdzania sald oraz weryfikacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,

15) prowadzenie gospodarki kasowej tj pobieranie i wypłacanie gotówki z jednoczesnym sporządzaniem raportów kasowych,

16) realizacja innych czynności przewidzianych na stanowisku pracy - księgowy, a wynikających z zapisów w treści: regulaminów, procedur lub instrukcji obowiązujących w DPS, a ponadto decyzji, zarządzeń lub komunikatów wydanych przez Dyrektora DPS.

 


4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

b) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1786 z póź. zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie,

c) Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie,

d) Zatrudnienie na okres próbny z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.).

e) Możliwość zatrudnienia od 21.03.2018 r.

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 


5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy,

b) List motywacyjny i CV,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

e) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

h) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku,

i) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28  31-977 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowy w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie” w terminie do 14.03.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu DPS.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.

 


7. Ilość etatów
1 etat.Marta Chechelska
    Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 księgowy