BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY i PPOŻ.

 

1. Wymagania formalne :

1) spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 , poz. 902 z późn. zm.),

2) wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, nr 109, poz. 704, ze zm.);

3) udokumentowany staż pracy 3 lata, w tym w administracji publicznej minimum 1 rok

4) posiadanie uprawnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z art. 4a ust.1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 736 z późn. zm.),

5) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,

2) umiejętność organizowania pracy,

3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) bieżąca kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp na wszystkich stanowiskach i na terenie zakładu pracy,

2) bieżące informowanie pracodawcy lub osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,

3) dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie stosownych wniosków i propozycji dotyczących przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych,

4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kompletowanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,

6) dokonywanie oceny i aktualizowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

7) doradztwo w zakresie zmiany organizacji i metod pracy zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń, jak również doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

8) udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

9) organizowanie i przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż,

10) opracowywanie rocznych planów w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

11) udział w pracach Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy DPS oraz w innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

12) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną - uaktualnianie planu obrony cywilnej i planowanie przedsięwzięć na dany rok, współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników DP z powszechnej samoobrony.

13) przeprowadzanie kontroli w sferze przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technicznych, technologicznych, budowlanych i instalacyjnych,

14) dokonywanie właściwego doboru i rozmieszczania gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych,

15) przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,

16) zapoznawanie osób użytkujących obiekt z przepisami przeciwpożarowymi,

17) aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

18) kontrolowanie jednostki w zakresie przestrzegania ochrony przeciwpożarowej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

2) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 950- 1.000,- zł brutto,

3) inne elementy wynagrodzenia (premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej

 

5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje

(kursy, szkolenia),

3) dokumenty poświadczające staż pracy,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 14.02.2018 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ Nabór – INSPEKTOR ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY i PPOŻ. „.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow. pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

0,33

 

8. Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,02% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

9. Dokumenty rekrutacyjne złożone i nie odebrane przez kandydatów z którymi nie nawiązano stosunku pracy w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marzena Samek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 - Inspektor bhp 2018