BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

 

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

I. Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. księgowości będzie należało m.in.:

 

• weryfikację i księgowanie dokumentów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycyjnych

• kontrola kompletności dokumentów dotyczących wprowadzania i likwidacji ŚT oraz muzealiów

• weryfikację i księgowanie dokumentów dotyczących sprzedaży

• zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym

• wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego na podstawie dowodów księgowych

• uzgadnianie i kontrola rozliczeń kont księgowych

• księgowanie dokumentów własnych PK

• współpraca przy rozliczaniu dotacji

• obsługa księgowa projektu zgodnie z przepisami ustawodawstwa polskiego, wymogami prawa unijnego oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu

• sporządzanie i rozliczanie finansowej części wniosków o płatność

• kontrola księgowych kosztów projektu pod kątem wydatków kwalifikowalnych

• rozliczenie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

• inne sprawy związane ze stroną finansową projektu.

• wykonywanie innych zadań z obszaru księgowości zleconych przez przełożonego

 

III. Wymagania

 

• wykształcenie minimum średnie – ekonomiczne;

• co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku;

• znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rachunkowości

• mile widziana znajomość ustawy o finansach publicznych

• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;

• odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej;

• kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

• mile widziane znajomość programu Optima

 

 

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Specjalista ds. księgowości w Muzeum Fotografii w Krakowie.

2. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.03.2018 r.

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

VI. Wymagane dokumenty

 

• list motywacyjny;

• życiorys (CV), który powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922.).”;

• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

• kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 14.02.2018 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalista ds. księgowości w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu dla osób zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 
Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Specjalista ds. księgowości