BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO. KD.1110.7.2018

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,

3) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) umiejętność kosztorysowania robót w „ ZUZI”

5) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

6) minimum 4 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego , a przy średnim wymagany 6 letni staż pracy

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych,

2) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) prawo jazdy kategorii B,

4) zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,

5) samodzielność i zaangażowanie,

6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

7) umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych lub praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza z przedziału 2800,00- 3000,00 zł brutto + 20% comiesięcznej premii regulaminowej, dodatek funkcyjny z przedziału od 500,00 zł do 900 zł, dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w budynkach obsługiwanych przez MCOO,

2) udział w przygotowaniu prac remontowych: określanie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich,

3) nadzór nad robotami oraz sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

5) odbiór wykonywanych prac i sprawdzanie kosztorysów wykonawczych,

6) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

7) uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów ze wskazaniem pilności i kolejności wykonania robót,

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: inspektor nadzoru inwestorskiego w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 12 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Centrum).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

 

Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (wod - kan)